Posledné výzvy na dopytovo-orientované projekty z OP Výskum a vývoj

14.04.2015
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila posledné výzvy na dopytovo-orientované projekty v rámci operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007- 2013. Výzvy sú v rámci prioritných osí 13 Infraštruktúra výskumu a vývoja a financované sú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
     Dňa 20. marca 2015 vyhlásila ASFEU 2 priebežné výzvy pod názvom Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Obe výzvy majú rovnaké zameranie, pričom výzva s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO je určená pre všetky kraje SR mimo Bratislavského a výzva s kódom OPVaV-2015/3-1/01-SORO je určená pre Bratislavský kraj.
     Výzvy sú zamerané na modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, pričom obstaraná výskumno-vývojová infraštruktúra musí od roku 2016 slúžiť na realizáciu kvalitných výskumných a vývojových aktivít výhradne v oblastiach špecializácie RIS3 SK – výskumné aktivity budú realizované v programovom období 2014 - 2020 v rámci operačného programu Výskum a inovácie.
     Oprávnenými žiadateľmi predmetných výziev sú verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy, Slovenská akadémia vied, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie uskutočňujúce výskum a vývoj (ktoré zároveň neboli prijímateľmi alebo partnermi v definovaných národných projektoch) a mimovládne organizácie. Bližšie podmienky a presná špecifikácia oprávnenosti žiadateľov je v úplnom znení výziev.  
     Celková alokácia na výzvu pre Bratislavský kraj je vo výške 25 miliónov eur a pre výzvu pre ďalšie kraje Slovenska 60 miliónov eur. V rámci oboch výziev je minimálna výška pre jeden projekt                  1 milión eur a maximálna výška 10  miliónov eur.
     Dátum ukončenia výziev je 17. júna 2015. Žiadatelia predkladajú Žiadosti o nenávratné finančné príspevky priebežne. Podrobné informácie o výzvach nájdete tu: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/.
    ASFEU v rámci operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013 vyhlásila celkovo 30 výziev na dopytovo-orientované projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku