Poradenstvo ako základný pilier kariéry

03.10.2016
     Štátny tajomník Peter Krajňák odštartoval 30. septembra 2016 sériu návštev Poradenských centier pre dospelých, aby sa oboznámil s prácou tútorov - poradcov.
     Poradenské centrá pre dospelých (PCD) vznikli v rámci národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU), ktorý sa realizoval od januára 2013 do decembra 2015.
      Cieľom projektu bolo zvýšiť účasť dospelých na ďalšom vzdelávaní, ako aj zvýšiť kvalitu ďalšieho vzdelávania, teda poskytovať vzdelávanie tam, kde je na to vytvorené materiálno-technické, priestorové i personálne zabezpečenie. 
     Súčasťou projektu bolo i poskytnutie vzdelávania v 40 pilotných modulových vzdelávacích programoch v odvetviach: remeslá a služby, ťažba a úprava surovín, hutníctvo, poľnohospodárstvo, drevospracujúci priemysel, papierenský priemysel a polygrafia, automobilový priemysel, stavebníctvo, strojárstvo a elektrotechnika.
     Vzdelávania sa mohli zúčastniť dospelí zamestnaní vo veku od 18 do 64 rokov, ktorí mali ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Jednotlivci, ktorí sa v rámci projektu vzdelávali, získali osvedčenie o úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii. Úspešne zložená skúška ich potom oprávnila na výkon povolania. Záujemcovia sa mohli prihlásiť prostredníctvom 25 PCD, ktoré mali zastúpenie v 7 krajoch Slovenska (mimo Bratislavského).
     Služby kvalifikovaných tútorov v PCD boli v rámci projektu určené pre dospelých zamestnaných klientov, avšak v súčasnosti sú prístupné bezplatne všetkým, ktorí o služby poradenstva prejavia záujem, teda: žiakom, študentom, nezamestnaným, zamestnaným, mamičky na materskej dovolenke, či seniorom. Činnosť PCD zahŕňa INFORMAČNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY - v oblasti celoživotného vzdelávania, o potrebách trhu práce, o aktuálnych potrebách zamestnávateľov, pomoc pri vyhľadávaní informácií, analýza vzdelávacích potrieb, a i.. Ďalej sú to ODBORNÉ PORADENSKÉ A VZDELÁVACIE SLUŽBY - odborné poradenstvo individuálnou alebo skupinovou formou zamerané na kariérny, osobnostný rozvoj, a i.. taktiež KARIÉROVÉ PORADENSTVO - diagnostika osobnosti, swot analýza, príprava a realizácia kariérového profilu, príprava na trh práce, analýza vzdelávacích potrieb, bilancia kompetencií, a i. a PRÍPRAVA A REALIZÁCIA SOFT SKILLS - príprava a realizácia vzdelávania „soft skills“, tréning sociálnych a komunikačných zručností, vzdelávanie v oblasti osobnostného rozvoja, IT zručností, a i, ktoré sú nevyhnutné pri uplatnení sa na trhu práce.
     V rámci udržateľnosti projektu CVANU v súčasnosti poskytuje služby poradenstva 8 PCD v mestách Trnava, Trenčín, Žilina, Levice, Brezno, Prešov, Spišská Nová Ves a Michalovce, z ktorých prvé tri už pán štátny tajomník navštívil.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku