Popularizácia vedy je motiváciou k vzdelávaniu

05.09.2013
     Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, ktoré je priamo riadenou organizáciou rezortu školstva realizuje národný projekt zameraný na popularizáciu vedy. Vďaka tomuto projektu bude širokej verejnosti predstavená veda atraktívnymi spôsobmi. Napríklad prostredníctvom multimediálnych prezentácií, 3D animáciami, interaktívnymi výstavami ale aj ďalšími formami ako posilnením spolupráce medzi školami, výskumnými pracoviskami a inovatívnymi firmami.
     „Ambíciu nášho projektu je zvýšiť povedomie o význame vedeckých poznatkov a aktívne predstavovať atraktívne stránky vedeckých procesov a technologických postupov širokej verejnosti, ale predovšetkým žiakom končiacich ročníkov základných škôl a žiakom stredných škôl,“ približuje zámer riaditeľ Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Ján Turňa. Od projektu zároveň očakáva posilnenie spolupráce medzi školami, výskumnými pracoviskami a inovatívnymi firmami. „Pre študentov tak bude jednoduchšie hľadať a získať odborné stáže a zapájať sa do rôznych inovatívnych projektov,“ dodáva Ján Turňa.
     Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča „Centrum vedy, ktoré bude na Slovensku v rámci projektu vybudované má motivovať mladých ľudí k štúdiu prírodných a technických vied a ukázať im, že veda má svoje čaro aj praktickú podobu pre každodenný život.“
     V rámci projektu „PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“ budú organizované aj popularizačné semináre, prednášky, vedecký filmový festival, či súťaže a ocenenia za vedu a techniku. Na zvýšenie informovanosti o vede a technike sa využije aj potenciál sociálnych sietí. Popularizácia vedy a techniky bude aktívne komunikovaná, propagovaná a zdieľaná na všetkých populárnych sociálnych sieťach.
     Financie z eurofondov získané na tento národný projekt budú využité predovšetkým na rozsiahlu mediálnu prezentáciu vedy a techniky v spoločnosti vo forme spotov, filmov, reklám, či špecializovaných relácií. Návratnosť vynaložených prostriedkov bude zabezpečená formou lepšej informovanosti a zvýšeného záujmu verejnosti, najmä mládeže, o profesionálne pôsobenie v oblasti vedy a techniky. To v konečnom dôsledku prispeje k zabezpečeniu udržateľného rastu našej ekonomiky založenom na poznatkoch. Rozpočet projektu, ako aj schválená výška nenávratného finančného príspevku je 14.949.307,90 €.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku