Podporujeme vzdelávanie zdravotne postihnutých žiakov

12.03.2013
     Zlepšiť materiálne a priestorové podmienky vzdelávania zdravotne postihnutých žiakov napríklad podporou debarierizácie školských priestorov a vybavením škôl kompenzačnými a špeciálnymi učebnými pomôckami chce rozvojový projekt Žiaci so zdravotným postihnutím 2013.
    Na jeho realizáciu finančne prispeje rezort školstva prostredníctvom projektovej výzvy. O podporu môžu požiadať zriaďovatelia základných škôl, ktoré vzdelávajú žiakov so zdravotným postihnutím, ako aj zriaďovatelia špeciálnych škôl, okrem cirkevných a súkromných špeciálnych materských škôl. Śkoly tak budú môcť zabezpečiť svoje priestory potrebným materiálno-technickým vybavením, ako aj  kompenzačnými a špeciálnymi učebnými pomôckami.
     Záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti odboru školstva príslušného obvodného úradu v sídle kraja do 31. marca 2013, pričom projekt sa musí uskutočniť v období od 1. júna 2013 do 31. decembra 2013. Maximálna výška príspevku na realizáciu projektu je 10 tisíc eur, potrebná je však spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb najmenej 5 % z celkových nákladov. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič považuje tento projekt za obzvlášť prínosný aj preto, „lebo vytvára partnerstvá vo vzťahu ku skvalitňovaniu výučby detí s telesným postihnutím, ktorým je potrebné vytvárať čím komfortnejšie podmienky pre štúdium a na vzdelávanie.“   
     Projekty bude posudzovať odborná komisia, ktorá vyhodnotí  ich prínos pre výchovno-vzdelávací proces, využiteľnosť v praxi, ako aj ich súlad s oblasťami podpory uvedenými vo výzve. Dôraz sa bude klásť aj na ekonomickú efektívnosť či pripravenosť pedagogických zamestnancov využiť získané materiálno - technické vybavenie pre prácu so žiakmi.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku