Podpora výskumu a vývoja medzi Slovenskou republikou a Maďarskom

21.03.2013
     Realizácia spoločných projektov výskumu a vývoja medzi výskumnými organizáciami v Slovenskej republike a v Maďarsku v období rokov 2014 - 2015 je cieľom výzvy, ktorú vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Projekty budú zamerané na vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,  organizovanie vedeckých podujatí ako aj na prípravu spoločných publikácií. Výzva dáva priestor účasti doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov na týchto projektoch.
     O podporu môžu požiadať právnické aj fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja. Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov je 40 000 eur. Finančné prostriedky môžu byť použité výlučne na mobilitu osôb, a to max. do výšky 1 500 eur na kalendárny rok/projekt a max. 3 000 eur na celú dobu riešenia projektu.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič považuje tento projektový zámer za veľmi ambiciózny nakoľko sa podľa neho „zvýši kooperácia vo výskumných aktivitách a znásobí efektivita využívania prístrojovej a laboratórnej techniky.“ 
     Záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti do 31. mája 2013, pričom projekt sa musí uskutočniť v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015. Bližšie informácie sú uvedené na stránke APVV http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/madarsko/slovensko-madarsko-2013.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku