Podpora spoločných výskumných projektov

20.03.2013
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypísali verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike na roky 2014 – 2015.
     Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci tejto výzvy je 200 000 €. Žiadosti je možné podávať do 30. mája 2013. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.
     Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, maximálna suma na jeden projekt je 4 000 eur. Podrobné informácie o výzve nájdete na stránke APVV.
      
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku