Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a francúzskych organizácií

16.04.2015
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, v spolupráci so sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pravidelne vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.
     Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV.
     Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
- príprava spoločných medzinárodných projektov;
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
- zbieranie výskumných materiálov;
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike na roky 2016 – 2017. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 16. apríla 2015 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 16. 6. 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku