Podpora pre projekty výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky

09.09.2015
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. s označením VV 2015.
     Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 48 mesiacov. Verejná výzva VV 2015 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 9. septembra 2015 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 11. november 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku