Plánované výzvy ASFEU v novom roku

20.12.2012
     Rok 2012 predstavoval výrazné čerpanie finančných prostriedkov z operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj, v rámci ktorých projekty škôl implementuje Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). 
    
V tomto roku agentúra vyhlásila sedem výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 64 miliónov eur. Prostredníctvom nej môžu školy čerpať ďalšie finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na skvalitnenie poskytovaného vzdelávania. „Okrem troch výziev z operačného programu Vzdelávanie, ktoré sa uzatvárajú začiatkom budúceho roka, je podľa indikatívneho harmonogramu už v januári naplánovaná výzva z opatrenia Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj vo výške 1,6 milióna eur“, uviedol nový generálny riaditeľ ASFEU Marián Kostolányi.
     Peniaze z eurofondov podporia na budúci rok aj výskum. „V roku 2013, ktorým sa končí súčasné programové obdobie, sú naplánované výzvy aj v operačnom programe Výskum a vývoj. Hneď v januári a februári uverejníme dve dopytovo-orientované výzvy v celkovej výške 33 miliónov eur. Zamerané budú na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ako aj na podporu infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávania“, doplnil Kostolányi.
     V rámci oboch operačných programov vyhlásila ASFEU doteraz 55 výziev v celkovom objeme približne 1,3 miliardy eur.  ASFEU uzavrela s prijímateľmi za oba operačné programy spolu viac ako 1 100 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku