Planéta vedomostí sa udomácňuje v školách

03.10.2013
     Portál Planéta vedomostí dnes obsahuje viac ako 30 000 interaktívnych vzdelávacích materiálov z prírodovedných predmetov (matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika), ku ktorým majú prístupy okrem učiteľov aj žiaci i verejnosť. Tento digitálny vzdelávací obsah sa postupne teší rastúcemu záujmu, za čo hovoria konkrétne čísla návštevnosti. Od začiatku školského roka, teda v priebehu mesiaca sa do portálu Planéta vedomostí zaregistrovalo viac ako 6 500 učiteľov. Najviac učiteľov je z Prešovského kraja a zo základných škôl.
     Učitelia sa môžu bezplatne zaregistrovať na portál a tým získať možnosť aktívne si tvoriť prezentácie a prípravy na hodinu a zadávať žiakom domáce úlohy. Každý učiteľ sa môže bezplatne zúčastniť metodických školení slúžiacich na oboznámenie pedagógov s digitálnym vzdelávacím obsahom Planéta vedomostí a s možnosťami využitia portálu v praxi. Školenia prebiehajú v 19 školiacich centrách na celom území Slovenska v období od 16. septembra 2013 do 31. decembra 2014.
     Pre inovatívnych pedagógov sú okrem metodických školení pripravené Didaktické dielne – semináre z oblasti biológie, fyziky a matematiky, tvorcami projektu nazvané ako Svetadiel Biológia, Svetadiel Fyzika a Svetadiel Matematika. Prvá Didaktická dielňa – Svetadiel Matematika sa uskutoční v školiacom centre EDULAB v Bratislave už 8. októbra 2013, pretože našou snahou je začleniť používanie digitálneho vzdelávacieho obsahu do vyučovania a inovatívnych učiteľov považujeme za spoluarchitektov kvalitného moderného vzdelávania.
     Portál Planéta vedomostí je dostupný na adrese https://planetavedomosti.iedu.sk  alebo www.planetavedomosti.iedu.sk. Za prvý mesiac sa na portál registrovalo 6 509 užívateľov z celého Slovenska. Celkový počet základných a stredných škôl, ktoré sa už registrovali je 923. Z uvedeného celkového počtu škôl sa najviac registrovalo základných škôl a to 710 s celkovým počtom prihlásených učiteľov 5 328. Najviac registrovaných škôl je z Prešovského kraja. Konkrétne 161. Z Banskobystrického je 121, z Bratislavského 71, z Košického 134, z Nitrianskeho 124, z Trenčianskeho 87, z Trnavského 89 a zo Žilinského 136. Najviac registrovaných učiteľov pochádza z Prešovského kraja, presne 1 112 učiteľov. Z Banskobystrického kraja pochádza 876, z Bratislavského 532, z Košického 1 103, z Nitrianskeho 747, z Prešovského 1 112, z Trenčianskeho 677, z Trnavského 543, a zo Žilinského 919 doposiaľ registrovaných učiteľov.
     Na používanie digitálneho obsahu Planéta vedomostí v triede stačí dataprojektor a počítač, prípadne interaktívna tabuľa. S portálom Planéta vedomostí sa dá pracovať kdekoľvek, kde je pripojenie na internet.
     Planéta vedomostí obsahuje niekoľko základných objektov: Animácie – krátke videá, ktoré vysvetľujú pojmy, postupy alebo zoznamujú s históriou a osobnosťami. Výhodou je, že sa dajú kedykoľvek zastaviť a opakovane pustiť. Simulácia je ďalší typ objektu, ktorý ponúka veľké množstvo údajov využiteľných pri overovaní záverov, ktoré sa na hodine urobili. Cvičenie – prezentácia je materiál, ktorý učiteľ zaraďuje do vyučovania na hodine, napr. v powerpointovej prezentácii. Cvičenie – úloha je typ objektu, ktorý sa využíva na samostatnú prácu žiakov alebo v domácej príprave žiakov. Jeho výhodou je, že žiak má na jednom mieste úlohu, ktorú má vyriešiť a súčasne má k dispozícií aj potrebné fakty. Okrem toho môže využiť slovník a kalkulačku, zvukový sprievod, animácie a na záver si správnosť výsledku overí. Pre tvorivého učiteľa Planéta vedomostí zahŕňa množstvo možností. Okrem rýchleho zostavovania vlastných prezentácií a úloh pre žiakov ponúka aj rýchly spôsob kontroly žiackych úloh, a to nielen na báze správnosti výsledku, ale aj vo vzťahu k tomu, ako dlho trvalo vypracovanie odpovedí.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku