Planéta vedomostí sa dostáva do škôl aj domácností

18.12.2012
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a konzorcium dodávateľov pod vedením spoločnosti ATOS dospeli k dohode o zabezpečení digitálneho učiva Planéta vedomostí pre školy a domácnosti. Stalo sa tak na základe splnenia požiadaviek, ktorými súčasné vedenie ministerstva podmienilo kúpu tohto produktu. 
     „Obidve naše zásadné podmienky, teda zníženie ceny a garancia správnosti obsahu, ktorý bol kritizovaný časťou verejnosti, boli akceptované. Som preto veľmi rád, že meškajúcu digitalizáciu nášho školstva môžeme konečne odštartovať prvým projektom, úspešne prevereným aj v zahraničí,“ uviedol minister školstva Dušan Čaplovič. 

Nízka cena bude klesať
     Celková kúpna cena digitálneho učiva bola dohodnutá vo výške 6,7 milióna eur bez DPH.  V porovnaní s pôvodnou cenou sa podarilo ministerstvu dohodnúť s dodávateľským konzorciom  vedeným spoločnosťou Atos zníženie ceny o 1 milión eur a rozdelenie platieb na 3 roky. „Znamená to, že cena na jedného žiaka vychádza na menej ako 10 EUR za všetkých 5 predmetov, ktoré Planéta vedomostí obsahuje, pričom táto cena bude ďalej klesať s počtom žiakov, ktorí sa z nej budú učiť v ďalších rokoch,“ dodáva minister D. Čaplovič. Rezortu školstva sa teda podarilo vyrokovať výhodnejšie podmienky ako bývalému ministrovi školstva Eugenovi Jurzycovi, ktorý obstarávanie Planéty vedomostí aj spustil.
 
Kvalitu garantujú odborné autority
     Rezort školstva vzhľadom na kritiku médií kvôli chybám v Planéte vedomostí v  čase jej obstarania bývalým ministrom E. Jurzycom vyrokoval aj nové mechanizmy na odstránenie prípadných nedostatkov. “Zo strany dodávateľov bol ministerstvu prezentovaný nový, viacstupňový mechanizmus kontroly kvality obsahu slúžiaci na odstránenie prípadných ďalších nepresností,“ dodáva D. Čaplovič. Dohodnutý systém podľa neho pozostáva z interného auditu obsahu a z mechanizmu nahlasovania nedostatkov priamo učiteľmi využívajúcimi uvedené digitálne učivo pri výučbe, ktoré bude dodávateľ odstraňovať priebežne na vlastné náklady. Zároveň boli pre každý predmet, ktorý je súčasťou Planéty vedomostí, vytvorené tímy odborných garantov vedené uznávanými pedagogickými kapacitami, ktoré zaručia zdokonaľovanie učiva aj po didaktickej stránke.

Zádržné ako poistka
     Kontrolný mechanizmus bude aj na strane rezortu školstva, ktorý zriadi systém manažmentu kvality pri preberaní digitálno-vzdelávacieho obsahu. Tento systém manažmentu kvality bude aplikovaný aj na akýkoľvek ďalší digitálno-vzdelávací obsah v budúcnosti, napríklad od učiteľov. „Uvedený postup zabezpečí, že ministerstvo sprístupní v ostrej prevádzke školám akýkoľvek digitálny obsah bez obsahových chýb,“ zdôraznil D. Čaplovič.  K tomu má slúžiť aj dohodnutý systém zádržného na Planétu vedomostí vo výške 1 milión eur. Zádržné bude podľa ministra D. Čaploviča vyplatené až na záver, po odovzdaní kompletného vzdelávacieho obsahu očisteného od prípadných nedostatkov. „Kým nebudeme mať definitívne odobrenie od expertných skupín, ako aj nášho vlastného systému manažmentu kvality, zmluvne dohodnuté zádržné dodávateľovi nevyplatíme“ dodáva D. Čaplovič.
     Planéta vedomostí - obsah digitálneho učiva sa sprístupní nielen školám a domácnostiam, ale aj vydavateľstvám, ktoré vytvárajú učebnice, pracovné zošity a vzdelávacie materiály. Tým bude umožnené prepojiť vlastné materiály s digitálnym učivom, čo platí tak pre tlačené, ako aj elektronické publikácie a vzdelávacie materiály. 

Zámery blízkej budúcnosti
     V budúcnosti ministerstvo plánuje zintenzívniť digitalizáciu slovenského školstva realizáciou viacerých projektov financovaných prevažne z európskych fondov. „Digitálne vzdelávanie je trend, ktorý musí Slovensko zachytiť, ak chceme do budúcnosti pripravovať generácie schopné konkurovať v globálnom meradle iným krajinám,“ dodáva D. Čaplovič. Ako dodáva, hoci bojujeme v súčasnosti s hospodárskou krízou, musí sa Slovensko naďalej snažiť preklopiť postupne až na znalostnú ekonomiku.  Ministerstvom pripravované projekty  umožnia použiť  prostriedky ŠF EU na odmenenie slovenských učiteľov, ktorí sa zapoja do prípravy digitálneho učiva a zároveň tieto projekty umožnia vybaviť školy modernými digitálnymi pomôckami.

Tisíce materiálov a lekcií
     Digitálny obsah Planéty vedomostí tvoria multimediálne spracované poznatky z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda, v slovenskom aj anglickom jazyku. Každý z jednotlivých predmetov sa vzťahuje na príslušnú úroveň slovenského vzdelávacieho systému (základné školy, stredné školy a gymnáziá). Obsah, ktorý je ponúkaný v rámci jednotlivých úrovní a predmetov, sa skladá z viac ako 30.000 vzdelávacích materiálov a viac ako tisíc interaktívnych lekcií, pričom každá lekcia obsahuje množstvo multimediálnych prezentácií, názorných videí, animácií, atraktívnych simulácií, ilustrácií, interaktívnych cvičení a aktivít.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku