Pediatri podporili škôlku od 5 rokov

28.06.2019

     Štátny tajomník Peter Krajňák sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR stretol so zástupcami pediatrov, aby spolu diskutovali o zavedení povinnej predškolskej dochádzky.
     Časťou verejnosti kritizovanú oblasť navrhovanej novely zákona o výchove a vzdelávaní podporila aj prezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti pani Marta Špániková, ktorá na pracovnom stretnutí zdôraznila dôležitosť a význam zaškolenosti detí pred vstupom do prvého ročníka základnej školy.
     Z pohľadu pediatrov je podľa nej veľmi nešťastné, že zavedenie povinnej predškolskej dochádzky sa hodnotí len ako prispôsobenie sa majoritnej skupiny voči minorite, t. j. deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo z marginalizovaných rómskych komunít. Svojou argumentáciou pozitívne hodnotia a podporujú vstup päťročných detí do vzdelávacieho a výchovného procesu už v materských školách.
      MUDr. Marta Špániková, prezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a MUDr. Alena Prokopová z Ministerstva zdravotníctva SR vo svojom vyhlásení uviedli: „Predškolské obdobie nie je len prípravou na školu, z vývinového hľadiska je tento vek obdobím prípravy na celý život. Je veľmi dôležité, aké skúsenosti dieťa v tomto veku získava, kto a ako na neho vplýva. Z pohľadu detského lekára a štúdia psychológie dieťaťa považujeme vstup dieťaťa vo veku 5 rokov do materskej škôlky jednoznačne za potrebný a správny. Podporujeme takú legislatívnu úpravu, ktorou bude mať každé dieťa nárok na materskú školu, nebude odmietnutý jeho vstup do materskej školy z dôvodov nedostatku miesta, trvalého bydliska, nezamestnanosti rodičov, či iných dôvodov.“  
     Národná rada SR schválila zavedenie povinného vzdelávania v materskej škole 27. júna 2019. Poslanecký návrh viacerých koaličných poslancov sa týka práve päťročných detí a do účinnosti vstúpi 1. januára 2021.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku