Oznámenie spôsobu splnenia zmluvného záväzku

17.12.2012
Týmto oznamujeme prijímateľom dotácie, že náležitosti, ktoré sa zaviazali zverejniť podľa Čl. IV ods. 7 až 9 zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2012, zverejňujú ich zaslaním na adresu ziadosti.sport@minedu.sk. Týmto zaslaním budeme považovať zmluvný záväzok podľa Čl. IV ods. 10 za splnený.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku