Osobné konzultácie a kontrola formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre vysoké školy a SAV v rámci výziev operačného programu Vzdelávanie

15.02.2011

     Od 21. februára 2011 až do 7. marca 2011, t.j. do uzávierky výziev zameraných na podporu zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied (SAV), si môžu žiadatelia vybrať termín osobnej konzultácie za účelom vykonania predbežnej kontroly formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a jej príloh. Urobiť tak môžu prostredníctvom elektronického rezervačného systému na webovej stránke Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).
    
Rezervačný systém bude sprístupnený na www.asfeu.sk, kde si záujemca o predbežnú kontrolu žiadosti môže po jednoduchej registrácii rezervovať dátum a konkrétnu regionálnu kanceláriu. Formálnu kontrolu žiadostí budú vykonávať zamestnanci ASFEU vo všetkých jej regionálnych kanceláriách - Bratislava, Košice, Zvolen, Žilina. Počet konzultácií pre každú aktuálnu výzvu je obmedzený na jednu návštevu žiadateľa, a to s časovým limitom 90 minút. Za prítomnosti žiadateľa bude po formálnej stránke skontrolovaný formulár žiadosti o NFP a všetky jej povinné prílohy. Konzultácia v podobe predbežnej kontroly nebude riešiť obsahovú stránku pripraveného projektu. Kontakty na jednotlivé kancelárie sú k dispozícii na internetovej stránke ASFEU v časti kontaktné miesta, RIK - regionálne informačné kancelárie. Procesom kontroly formálnej správnosti sa ASFEU snaží predchádzať chybovosti predložených žiadostí o NFP a tak znížiť počet neúspešných žiadateľov o finančný príspevok z eurofondov.

     Výzvy v rámci operačného programu Vzdelávanie s kódovým označením OPV-2010/1.2/02-SORO a OPV-2010/4.2/03-SORO sa uzatvárajú 7. marca 2011. Ich cieľom je skvalitniť vysokoškolské vzdelávanie, medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti, zefektívniť správu a manažment vysokej školy, či podporiť rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. Oprávnenými žiadateľmi sú štátne, verejné a súkromné vysoké školy, SAV a jej ústavy. Záujemcovia sa v rámci oboch výziev môžu celkovo uchádzať až o takmer 15 mil. eur. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 200-tisíc eur, maximálna 600-tisíc eur. Kompletné informácie o predmetných výzvach a termínoch sú k dispozícii na internetovej stránke www.asfeu.sk pod operačným programom Vzdelávanie v časti Aktuálne výzvy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku