Osemdesiatka projektových manažérov vzdelávania v plnom nasadení

28.08.2015
     Vo Výskumnej agentúre pre oblasť vzdelávania pracuje v plnom nasadení osemdesiat projektových manažérov. Ich úlohou je doviesť implementáciu projektov a čerpanie eurofondov programového obdobia 2007 – 2013 do úspešného záveru.  Z viac ako 1 000 dopytovo-orientovaných projektov treba ukončiť ešte približne 370 z nich.
     Cez Výskumnú agentúru (do 1. 7. 2015 ako ASFEU) získalo z Európskeho sociálneho fondu finančné príspevky cca 700 prijímateľov z oblasti vzdelávania. Pomoc v rámci operačného programu Vzdelávanie (OPV) mohli využiť predovšetkým základné, stredné a vysoké školy. Agentúra vyhlásila počas celého programového obdobia až 33 výziev v celkovej alokácii viac ako 378 miliónov eur. Zamerané  boli najmä na reformu vzdelávania, podporu ďalšieho vzdelávania, inovatívnych foriem vzdelávania, rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít či osôb s osobitými vzdelávacími potrebami. Prvé výzvy vyhlásila agentúra v roku 2008, poslednú výzvu v auguste 2013.
     „V záverečnom polroku čaká na projektových manažérov približne 120 kontrol na mieste u prijímateľov na území celého Slovenska, ich vyhodnotenie, zúradovanie záverečných monitorovacích správ a najmä záverečných žiadostí o platbu. Je to veľmi náročný proces a až na konci tejto etapy budeme môcť finálne bilancovať“ hovorí riaditeľka sekcie implementácie OPV Mgr. Katarína Pavlovičová.
     OPV pomohol významne zmodernizovať učebne, inovovať a zatraktívniť vzdelávacie programy viac ako 350 základným, viac ako 300 stredným a vyše 30 vysokým školám. Školy by bez významnej a jedinečnej podpory eurofondov nikdy nedosiahli vysokú úroveň porovnateľnú so zahraničím a  tak zaujímavé finančné čiastky by z iných zdrojov nezískali. Je mimoriadne dôležité, že práve vďaka eurofondom sa darí uľahčovať vzdelávanie žiakom, študentom i pedagógom po celom Slovensku modernou technikou, vybavením, novými netradičnými, hravými pomôckami a kreatívnymi prvkami.
     Operačný program Vzdelávanie je v novom programovom období rokov 2014 – 2020 pod názvom operačný program Ľudské zdroje a funguje v agende Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úlohu sprostredkovateľského orgánu plní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku