Operatívne pracovné stretnutie so zástupcami učiteľov

07.06.2016
     Výmena informácií o štádiu plnenia konkrétnych úloh pre rok 2016 v oblasti regionálneho a vysokého školstva bola hlavným cieľom operatívneho stretnutia ministra školstva SR Petra Plavčana so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na čele s predsedom Pavlom Ondekom.
     Predloženie novely zákona, ktorou sa od septembra zvýšia platy pedagogickým a odborným zamestnancom v regionálnom školstve a platy vysokoškolským učiteľom o 6 %, či zavedenie výnimky pre zachovanie málotriedok boli prvé úlohy, ktoré ministerstvo v započatej reforme školstva už zrealizovalo. Definitívny zoznam úloh rezort školstva uzavrel na základe okrúhlych stolov s partnermi i v spolupráci s poradným tímom ministra. Ten je zložený zo siedmich dlhoročne uznávaných odborníkov z oblasti regionálneho a vysokého školstva.
odborari1     Zoznam obsahuje 38 úloh z oblasti regionálneho školstva, 24 úloh z oblasti vysokého školstva a 5 úloh z oblasti podpory národnostných menšín.
      Do oblasti regionálneho školstva pribudla úloha súvisiaca so zabezpečením finančných prostriedkov na zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 6 % od 1. januára 2017. Ďalšie zvýšenie platov o 6 % je za predpokladu zásadných zmien v systéme v programovom vyhlásení vlády naplánované aj na roky 2018, 2019 a 2020.
     Vysoké školstvo má vo finálnom zozname úloh dve nové, a to zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov od 1. januára 2017 a financovanie kontinuálneho prístupu k elektronickým vedeckým databázam.
     Na stretnutí sa venovali aj najdôležitejšej úlohe ministerstva v oblasti školstva v roku 2016, ktorou je vypracovanie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Dokument bude pokrývať dlhodobé zámery a ciele SR v celej škále výchovy a vzdelávania v 10-ročnom výhľade. Minister informoval odborárov, že návrh programu plánuje predložiť na verejnú diskusiu 1. decembra 2016.
     Obe strany sa zhodli aj v potrebe udelenia zvýšenej pozornosti aj problematike špeciálneho školstva.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku