Oficiálne predstavenie návrhu rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020

08.12.2011

      Návrh nového rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum a inovácie s názvom Horizont 2020 predstavila Európska komisia na svojom Stálom zastúpení EK v SR dňa 30. novembra 2011.
      Program Horizont 2020 od roku 2014 spojí financovanie výskumu a inovácií,  pričom bude stavať na úspešnej implementácii doterajších nástrojov, ako sú 7. rámcový program ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, Rámcový program na podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT).
      Hlavným cieľom je maximalizovať príspevok výskumu a inovácií k trvalo udržateľnému rastu EÚ, tvorbe pracovných miest a riešeniu spoločenských výziev, ktorým bude EÚ čeliť (klimatické zmeny, hľadanie nových zdrojov energií, potravinová bezpečnosť a starnutie populácie).
     Program Horizont 2020 je založený na troch základných pilieroch: podpora excelentnosti, konkurencieschopnosti priemyslu EÚ a riešenie spoločenských výziev. Zároveň má priniesť zjednodušený prístup pre všetky organizácie, univerzity, inštitúcie zo všetkých členských krajín EÚ a ďalších krajín k podpore výskumu a inovácií zo zdrojov EÚ. Prostredníctvom jednoduchších, jednotných administratívnych a finančných pravidiel sa má v programe Horizont 2020 dosiahnuť výrazné skrátenie doby od schválenia projektov po začiatok jeho riešenia.
      Navrhovaný rozpočet pre program Horizont 2020 na obdobie rokov 2014 - 2020 je 80 miliárd EUR.
      Oficiálnu tlačovú správu Európskej komisie môžete nájsť tu.

Bratislava 8. december 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku