Odporúčanie ministra školstva Juraja Draxlera vo vzťahu k vianočným prázdninám

03.12.2015
     Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra do 7. januára nasledujúceho kalendárneho roka vrátane.
     Keďže začiatok vyučovania po vianočných prázdninách pripadne na piatok 8. januára 2016, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča riaditeľom škôl, aby využili ustanovenie § 150 ods. 5 školského zákona a na tento deň poskytli žiakom z prevádzkových dôvodov voľno.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku