Odovzdávanie polročných výpisov vysvedčení na Strednej odbornej škole pedagogickej v Leviciach

01.02.2019
     Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová navštívila Strednú odbornú školu pedagogickú v Leviciach, kde žiakom v maturitnom ročníku odovzdala polročné výpisy vysvedčení.  
     Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach patrí medzi moderné výchovno-vzdelávacie inštitúcie s takmer 150-ročnou históriou.  Žiaci tejto školy sa po jej absolvovaní môžu uplatniť pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách, v školských kluboch základných škôl, ako aj pri práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením. 
     Štátna tajomníčka poukázala na  špecifickosť a individualitu odborného zamerania budúcich absolventov školy v Leviciach: ,,Práca s ľuďmi si vyžaduje nielen veľký rozsah vedomostí, ale aj empatie, tolerancie, akceptácie a porozumenia. Patrí k najnáročnejším povolaniam, vyžaduje si vnútornú motiváciu a vôľu pomáhať."  Vo svojom prejave tiež uviedla: ,,Oceňujem výsledky práce nielen žiakov, ale v neposlednom rade aj učiteľov a všetkých, ktorí sa podieľajú na príprave pre budúce povolania v oblasti výchovy, vzdelávania, sociálnych službách a sociálnej pomoci." 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku