Odborní zamestnanci ŠPÚ diskutovali so študentkami PdF UMB o predprimárnom vzdelávaní detí

28.11.2017
     V Štátnom pedagogickom ústave diskutovali výskumní a vývojoví zamestnanci pre predprimárne vzdelávanie s vyučujúcimi a študentkami z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o stave predprimárneho vzdelávania, inkluzívneho predprimárneho vzdelávania, edukácie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, nadaním či mentálnym postihnutím. V hlavnej prezentácii námestníčky ŠPÚ Kataríny Vladovej dominovali aktuálne témy zo vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie pre deti s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia (ZZ), podľa ktorých sa postupuje pri výchove a vzdelávaní detí so ZZ v špeciálnej materskej škole, v špeciálnej triede pre deti s konkrétnym ZZ v materskej škole a v školskej integrácii.
     „Vzdelávacie programy obsahujú špecifiká, na ktoré je nevyhnutné prihliadať pri ich výchove a vzdelávaní vo všetkých materských školách a predškolských zariadeniach, v ktorých sú vzdelávané. A to bez ohľadu na to, či sú to deti s mentálnym, sluchovým, zrakovým postihnutím či telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, alebo či ide o deti choré a zdravotne oslabené, hluchoslepé alebo s viacnásobným postihnutím,“ zdôraznila Katarína Vladová.
     Vo viac ako trojhodinovej besede sa študentky mali možnosť dozvedieť viac o špecifických cieľoch, povinnom a odporúčanom personálnom zabezpečení, o profile absolventa pre výchovu a vzdelávanie detí s konkrétnym zdravotným znevýhodnením a možnostiach uplatnenia študentov z katedier elementárnej a predškolskej pedagogiky v praxi.
     „Takéto besedy a diskusie so študentmi vysokých škôl a ich učiteľmi sú veľmi dôležité pre obohacovanie ich odborných vedomostí, všeobecný prehľad a takisto pre predstavu, čo môžu očakávať v praxi a prispôsobiť tomu prípadne aj svoje ďalšie študijné zámery a smerovanie,“ uzavrel riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku