Oceňovanie pedagógov v Holíči za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

01.04.2019
     V piatok 29. marca 2019 sa štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zúčastnila na slávnostnom odovzdávaní ocenení pedagógom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč.
     Ocenenia dostali učitelia za výborné výsledky pri práci s deťmi a za celoživotný prínos k výchove a vzdelávaniu.
      Vzhľadom na skutočnosť, že slávnostnosť sa konala v zrekonštruovaných priestoroch Holíčskeho zámku, štátna tajomníčka sa vo svojom prejave venovala aj historickému exkurzu k počiatku povinného vzdelávania na našom území spätom s Máriou Teréziou.
     Citujúc učiteľa národov Jána Amosa Komenského: „ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať“, poďakovala sa pedagógom za to, že učiteľské povolanie vnímajú ako svoje poslanie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku