Obstaranie tlačových služieb pre potreby ďalšieho vzdelávania

13.02.2015
      Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku „Tlačiarenské služby“. Verejné obstarávanie sa realizuje v rámci národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU), kde má využitie tlačených nosičov a materiálov slúžiť na zvyšovanie povedomia o ďalšom vzdelávaní a poradenstve pre dospelých v kontexte celoživotného vzdelávania.
       NÚCŽV realizuje projekt CVANU (celoživotné vzdelávanie ako nástroj uplatniteľnosti), ktorého aktivity sa prioritne zameriavajú na zvyšovanie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a poradenstve pre dospelých prostredníctvom rozvoja týchto systémov a rozvoja podporných nástrojov, ktoré sú zamerané na zabezpečenie kvality týchto systémov.
      Verejné obstarávanie „Tlačiarenské služby“ je zákazka s nízkou hodnotou s predpokladanou hodnotou zákazky 19 900 € bez DPH. Predmetom obstarávania je zabezpečenie výroby a dodania tlačených nosičov a materiálov v požadovanej kvalite a množstve do všetkých lokalít národného projektu, t.j. 25 PCD, regionálne pracovisko NÚCŽV a centrála projektu Národného ústavu celoživotného vzdelávania v Bratislave.
      Pre účely propagácie a reklamy CVANU z Európskeho sociálneho fondu sú dôležitou súčasťou národného projektu označenia, ktoré musia byť umiestnené na všetkých PCD a regionálnom pracovisku prostredníctvom plastových dočasných tabúľ a trvalej informačnej tabule v centrále projektu. Ďalším prvkom sú vlajky Slovenskej republiky a Európskej únie. Na zvýšenie propagácie obsahu národného projektu a prezentácie odbornej tematiky budú slúžiť rollupy v počte 27 ks, A-stojany v počte 27 ks s variáciou plnofarebných plagátov v celkovom počte 300 ks, 90 000 ks letákov s odbornou tematikou, 90 000 ks skladačiek s odbornou tematikou, 6 000 ks plagátov s odbornou tematikou, 1 700 ks obalov s logami, 1 700 ks zápisníkov s logami, 1 000 ks trhacích blokov s logami. Tlačené nosiče a materiály prispejú k zvyšovaniu povedomia o ďalšom vzdelávaní v rámci národného projektu a taktiež budú dôležitým informačným materiálom pri organizovaní 3 konferencií, 9 workshopova 6 seminárov. Distribúcia 1269 ks brožúr s odbornou tematikou medzi PCD a centrálou projektu prinesie okamžité predstavenie jednotlivých modulových vzdelávacích programov frekventantom projektu CVANU.
       Projekt CVANU je financovaný z operačného programu Vzdelávanie, realizuje ho NÚCŽV, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac informácií o projekte CVANU nájdete na webovej stránke www.cvanu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku