O súčasnej a budúcej situácii v školstve aj so ZMOS

20.07.2016
     Petícia s vyše 78 000 podpismi, prenesené a originálne kompetencie, ako aj situácia v školstve boli témami rokovania predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na pôde ministerstva školstva. Ako minister Peter Plavčan koncom júna sľúbil členom petičného výboru Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, dnes rokoval o ich Petícii za zjednotenie financovania a riadenia verejného regionálneho školstva s vedením ZMOS. Zajtra sa bude o rovnakej téme zhovárať s predstaviteľmi Združenia samosprávnych krajov.
     Petičný výbor doručil na ministerstvo petíciu obsahujúcu dve požiadavky:
- 1. Aby sa financovanie a riadenie všetkých škôl a špeciálnych školských zariadení vrátilo z Ministerstva vnútra SR výlučne do kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
- 2. Aby financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov prešlo zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií realizovaného prostredníctvom MŠVVaŠ SR.
     Súčasťou petície bolo 4 891 petičných hárkov so 78 030 podpismi občanov SR.
Vedenie ZMOS na čele so svojim predsedom Michalom Sýkorom potvrdilo, že nemá problém s prvým bodom petície, ale s druhým nesúhlasí. Väčšina miest a obcí má odlišný názor na presun svojich kompetencií v oblasti školstva na ministerstvo školstva.
     Ďalšou témou bola problematika príprav Národného programu pre rozvoj výchovy a vzdelávania, ktorý má ambíciu pripraviť súbor užitočných opatrení v perspektíve najbližších desať rokov.
     Minister Peter Plavčan sa s partnermi dohodol, že ZMOS predloží v krátkom čase svoj pohľad na aktuálne problémy v školstve z pohľadu miest a obcí.
     Obe strany sa dohodli, že v rokovaniach budú pokračovať najneskôr začiatkom septembra.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku