O jesenné elektronické testovania vedomostí a zručností mali školy opäť veľký záujem

Vyše 25 000 žiakov z 580 škôl si overovalo vedomosti a zručnosti prostredníctvom elektronických testov v jesenných mesiacoch tohto školského roka. V systéme e-Test sa v uplynulých mesiacoch zrealizovalo na školách viac než 42 500 žiackych e-testov a ich hodnotení. Učitelia mohli výsledky e-testovaní využiť na lepšie preopakovanie či utvrdenie učiva s tými žiakmi, ktorí to v dôsledku dištančného vzdelávania potrebujú.

logo NÚCEM

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) ponúkol školám možnosť sa v 1. fáze, od 11. októbra do 12. novembra 2021, zapojiť do e-testovaní JESEŇ 2021. Túto ponuku využilo 406 škôl a 20 711 žiakov. Najväčší záujem bol o testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pre piatakov a deviatakov na ZŠ. Na gymnáziách si nastávajúci maturanti v e-testovaní opakovali najmä anglický jazyk na úrovni B2 a matematiku. Školy s vyučovacím jazykom maďarským využívali pre svojich žiakov e-testy z maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

Po prvýkrát si vyše 3 000 stredoškolákov pilotne vyskúšalo nový typ hodnotenia v teste z čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. „Pilotný test na kritické myslenie a čítanie s porozumením obsahoval tri východiskové texty rozličného zamerania (príbeh o fiktívnej planéte, rozšírená novinárska správa, grantová výzva). Ku každému textu sa vzťahovalo 10 úloh rôzneho typu, ktoré testovali okrem iného napr. schopnosť argumentácie, rozlíšenia subjektívneho a objektívneho postoja, podstatných informácií od nepodstatných,“ uviedla Alžbeta Palacková, vedúca oddelenia tvorby testov pre stredné školy v NÚCEM. Testovanie kritického myslenia žiakov, formulácia úloh a hodnotenie odpovedí je stále v štádiu vývoja, preto sa aj následné analýzy a potrebné úpravy testu budú realizovať po dôkladnom vyhodnotení pilotného testovania. Podľa slov riaditeľky Romany Kanovskej, NÚCEM plánuje pokračovať vo vývoji testov na overovanie kritického myslenia, gramotností a komplexnejších spôsobilostí žiakov.

V 2. fáze jesenných e-testovaní, od 15. novembra do 10. decembra 2021, NÚCEM pilotne overoval na vybraných základných školách úlohy z čitateľskej a matematickej gramotnosti pre pripravované kriteriálne testy, ktoré boli zamerané na vyššie kognitívne procesy. Do tohto pilotného e-testovania sa zapojilo 5 078 žiakov zo 174 základných škôl, ktorí zrealizovali takmer 9 500 žiackych e-testov z gramotností.

Žiaci sa dozvedeli svoje výsledky ihneď po ukončení e-testu. Riaditelia zapojených škôl si našli výsledky spracované v reportoch za svoje školy v portáli systému e-Test. Veríme, že aj táto spätná väzba pomohla učiteľom lepšie diagnostikovať slabé miesta v úrovni vedomostí a zručností svojich žiakov. Dúfame, že sme týmto prispeli k znižovaniu negatívnych dopadov dištančného vzdelávania na kvalitu učenia sa našich žiakov.

Všetkým riaditeľom škôl, učiteľom aj žiakom ďakujeme za spoluprácu v uplynulých mesiacoch tohto školského roka a aj v jesenných e-testovaniach 2021.

Viac informácií nájdete aj na https://www.etest.sk/e-testovania-jesen-2021/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky