Nový program Erasmus+ odštartoval s veľkým úspechom

12.12.2014
     Rok 2014 priniesol na Slovensko nový program Európskej únie Erasmus+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na programové obdobie rokov 2014 – 2020.
     IUVENTA ako národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu podporuje prácu s mládežou a mobilitu mladých ľudí na medzinárodnej úrovni. Štartovací rok 2014 znamená pre IUVENTU v rámci programu veľký úspech, keďže sa jej podarilo zazmluvniť 99 percent finančných prostriedkov z Európskej komisie.
     IUVENTA ako národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu poskytuje granty pre veľký počet akcií a aktivít, realizuje školenia a tiež zabezpečuje chod Európskeho portálu pre mládež, Eurodesk, ktorý v roku 2014 spustila. Okrem toho počas roka predstavila kampaň Youth on the Move na festivale Pohoda.
     Národná agentúra prijala 222 projektov, z čoho 136 bolo schválených. Zo stanoveného ročného rozpočtu 3 275 656 EUR počas roka podpísala zmluvy na realizáciu projektov v celkovej sume 3 234 623 EUR, čo predstavuje 99 percent z celkového rozpočtu Európskej komisie.
     Medzi zaujímavé školenia IUVENTY v rámci programu Erasmus+ na Slovensku počas roka 2014 patrilo napríklad trojdňové „Open up“ školenie, ktorého cieľom bolo posilniť spoluprácu medzi českými, slovenskými a poľskými organizáciami, ktoré majú záujem o mládežnícke výmeny v rámci programu Erasmus+. Hlavným cieľom školenia bolo účastníkom predstaviť koncept mládežníckej výmeny a logiku projektov neformálneho vzdelávania v rámci Vzdelávacej mobility jednotlivcov, ktorá je jednou z troch kľúčových akcií programu.
     „Erasmus+ je nový projekt s novými možnosťami. Sme nesmierne radi, že už jeho štartovací rok dosiahol také dobré výsledky,“ neskrýva nadšenie Marcela Hajtmánková z IUVENTY a dodáva: „Počas roka 2014 bolo v rámci programu podporených viacero zaujímavých projektov, nie je jednoduché vybrať jeden. Ako príklad spomeniem organizáciu TENENET a jej projekt Chudoba a zamestnanie, ktorý bol zameraný na lepšiu zamestnateľnosť mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Pred pár týždňami nám poslali krásne motivačné video, ktoré potvrdzuje, že naša práca má zmysel.“

Video z projektu organizácie Tenenet
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku