Nový národný projekt prinesie školám aj efektívnu spätnú väzbu

13.05.2013
     Do celoslovenského projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ sa oficiálne zapojila prvá škola. Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská za účasti vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušana Chreneka  a štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu dňa 13. mája 2013 v Bratislave podpísala Zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu s Pavlom Sadloňom, riaditeľom Gymnázia na ulici Ladislava Sáru. Predstavitelia NÚCEM-u zároveň vyhlásili súťaž na vytvorenie loga národného projektu pre žiakov stredných škôl.
     NÚCEM realizuje národný projekt vďaka významnej finančnej podpore zo strany Európskej únie, ktorá prostriedky poskytla z Európskeho sociálneho fondu z Operačného programu Vzdelávanie. „Naším cieľom je pomáhať školám, aby žiakom poskytovali znalosti, zručnosti a sebadôveru, ktoré potrebujú na to, aby mohli naplno využiť svoj potenciál. Dôležitou súčasťou kvalitného vzdelania sú aj digitálne zručnosti, ktoré sú v súčasnosti takmer rovnako dôležité, ako je schopnosť písať, čítať a počítať,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike Dušan Chrenek.
     Prostredníctvom elektronického testovania a novým typom úloh projekt prinesie školám rýchlejšiu, efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu, prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávania a pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. Projekt je určený tak pre stredné školy a plnoorganizované základné školy, ako aj pre kreatívnych učiteľov – jednotlivcov, ktorí budú autormi e-úloh a testov. Projekt pozostáva z dvoch častí – v prvej vybraná skupina približne 500 učiteľov z celého Slovenska vytvorí moderné úlohy a testy, ktoré preveria pochopenie učiva žiakmi.  „Učiteľov bezplatne zaškolíme na tvorbu nových úloh a testov pod vedením odborníkov. Za tvorbu úloh budú zapojení učitelia finančne ohodnotení,“ povedala riaditeľka NÚCEM Kanovská a dodala, že v projekte sa počíta aj s efektívnym využitím počítačovej techniky pri úpravách testov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
     V druhej etape projektu budú vytvorené úlohy a testy overovať a využívať školy, ktoré sa do projektu zapoja. Riaditeľ bratislavského Gymnázia na ulici Ladislava Sáru Pavel Sadloň vidí projekt ako možnosť na efektívnejšie a zmysluplnejšie využívanie moderných informačných a komunikačných technológií. „Verím, že na Slovensku je ešte stále veľa šikovných učiteľov, ktorí využijú svoje schopnosti a dlhoročné skúsenosti a zapoja sa do tvorby tejto veľmi potrebnej databázy úloh a testov. Tento projekt vnímam ako šancu na objektivizáciu nárokov na vedomosti žiakov a na identifikovanie trvalej vedomosti žiakov v jednotlivých etapách výchovno-vzdelávacieho procesu,“ konštatoval riaditeľ Sadloň.
     Praktické využívanie on-line testovania počas projektu pomôže žiakom základných a stredných škôl. „Žiaci sa priebežne môžu pripraviť na elektronickú Maturitu on-line, ktorú sme experimentálne overovali na 200 školách na Slovensku v rokoch 2008-2011. Žiakom druhého stupňa základných škôl môžu testy pomôcť v príprave na celoplošné meranie vedomostí Testovania 9, “ uviedla riaditeľka Kanovská a dodala, že projektom Slovensko sleduje svetové trendy, napríklad od roku 2015 bude medzinárodné porovnávanie vedomostí PISA 15 ročných žiakov v krajinách OECD realizované iba elektronicky. Učitelia zo zapojených škôl budú môcť testy využívať z novovzniknutej databázy úloh ako vstupné, výstupné alebo na overenie zvládnutia učebných celkov.
     Konkrétnymi výstupmi projektu bude okrem vyškolených pedagógov bohatá elektronická databáza úloh a testov zo širšieho okruhu predmetov – z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami. Celkovo pribudne nových asi 30 tisíc úloh zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a asi 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií. Nové úlohy bude NÚCEM najprv testovať a cizelovať v niekoľkých stovkách základných a stredných škôl. Následne vzniknú dve skupiny databáz – prvú budú využívať školy a druhá bude určená pre národné elektronické testovanie deviatakov a elektronické maturity.
      „Je dôležité poznať stav IKT na školách, aby sme mohli včas nastaviť technické parametre spolupráce so školami pre realizáciu elektronického  testovania. Na základe získaných údajov o hardvéri a softvéri budeme vedieť, či je škola vhodná aj ako partner pri certifikačných meraniach. Čiastočne vieme prispieť k obnove IKT v danej škole,“ vysvetlila R. Kanovská z NÚCEM na margo aktuálneho prieskumu IKT v školách.
     Riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave Felix Dömény považuje nový projekt za významný krok k zvyšovaniu kvality odborného školstva na Slovensku a privítal by jeho pokračovanie so zameraním na odborné predmety. Možnosť využívania riaditeľských testov zas privítala predsedníčka Združenia samosprávnych škôl Slovenska Alena Petáková, ktorá je zároveň riaditeľkou základnej školy v Lamači.
     Projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“sa začal 12. marca 2013 a potrvá do 30. novembra 2015. Celková výška rozpočtu je vyše 28 miliónov 220 tisíc 242,60 Eur. Projekt je určený pre 2000 regionálnych škôl (1600 základných škôl a 400 stredných škôl), zapojiť sa doň môže 160 tisíc žiakov, 550 pedagogických zamestnancov a ďalších pracovníkov z oblasti vzdelávania. Prvé testovanie na školách sa uskutoční už koncom roka 2013. Kľúčovým cieľom národného projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl na Slovensku do elektronického testovania. 
     NÚCEM je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Vznikol 1. septembra 2008. Medzi jeho základné úlohy patrí zabezpečovanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zadávanej MŠVVaŠ SR, zabezpečenie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl SR - Testovanie 9 a zabezpečovanie medzinárodných meraní podľa programov, do ktorých sa zapojila Slovenská republika (PISA, PIRLS, TALIS, ICCS, ICILS, TIMSS).
 
Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity projektu
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku