Nový Čas chcel vytvoriť senzáciu, ignoroval pritom informácie

10.07.2013
     Prijímanie zamestnancov do národných projektov sa zabezpečovalo v súlade s platnou legislatívou. Tá neukladá povinnosť prijímať pracovníkov projektu cez verejný konkurz.
     Redaktorka Nového Času, ktorá z ÚIPŠ žiadala informácie, bola usmernená v tom, že na sériu detailných otázok potrebujeme čas, a preto sme ju informovali, že odpovede zabezpečíme do uzávierky. Naše odpovede boli zaslané o 17:01, no dnes denník Nový Čas prichádza s informáciou o tom, že ÚIPŠ sa do uzávierky nevyjadril.
     Nemyslíme si, že ktorákoľvek redakcia má na sekundu presne nastavenú uzávierku, a preto minútový sklz v zaslaní odpovedí považujeme skôr za dôkaz toho, že Nový Čas mal už vopred pripravený článok a bez ohľadu na naše odpovede mali presne nastavený terč. Takéto počínanie má veľmi ďaleko od novinárskej profesionality, a tiež je pomerne vzdialené snahe o objektívne spracovanie informácií.
     Nový Čas chcel vytvoriť senzáciu, a preto ignoroval relevantné informácie. V opačnom prípade by ich minimálne mohlo zaujímať, koľko pracovných príležitostí bolo vytvorených v regiónoch, ale toto už bolo za hranicami ich prvotného záujmu.
     Národné projekty sú financované z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu (85 %) a štátneho rozpočtu (15 %). Na riadení a zabezpečovaní národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety sa podieľa 45 administratívnych a odborných pracovníkov, pričom v regióne pracuje z projektového tímu 9 zamestnancov.
     V tomto národnom projekte je plánované vytvoriť minimálne 800 pracovných miest pre učiteľov z celého Slovenska, ktorí budú tvoriť námety pre obsah digitálnych vzdelávacích objektov. Rozpočet národného projektu vrátane platov bol pripravený v súlade s Príručkou pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok a schválený riadiacim orgánom.
     Podľa analýzy riadiaceho orgánu sú platy v tomto projekte priemerné alebo mierne podpriemerné oproti iným národným projektom. Priemerná hrubá mzda všetkých pracovníkov tohto národného projektu činí 10,04 EUR/hodina. V projekte je zamestnaných 5 pracovníkov vo veku do 24 rokov a 12 pracovníkov vo veku od 24 do 30 rokov. V projekte zamestnávane aj ženy po materskej dovolenke a osoby vo veku nad 50 rokov.   
     Prijímanie zamestnancov do národných projektov sa zabezpečovalo v súlade s platnou legislatívou. Tá neukladá povinnosť prijímať pracovníkov projektu cez verejný konkurz.

Hedviga Horváthová
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku