Novela vysokoškolského zákona predložená na pripomienkovanie

04.07.2012

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo novelu zákona o vysokých školách na pripomienkovanie. Navrhované zmeny majú za cieľ zvyšovanie kultúry kvality poskytovania vysokoškolského vzdelávania na vysokých školách. Novela navrhuje zmeny vo vzťahu ku kompetenciám vysokých škôl a právomociam Akreditačnej komisie.
     Jedným z dôležitých opatrení je povinnosť vysokých škôl mať zavedený vnútorný systém zabezpečovania kvality a pravidelné externé posudzovanie jeho účinnosti a dodržiavania Akreditačnou komisiou. V praxi to znamená, že vysoké školy musia dôsledne zabezpečovať a monitorovať kvalitu vzdelávania na svojej pôde.
     Ďalším zásadným opatrením je zmena zadefinovanej externej formy štúdia, nakoľko táto forma štúdia sa má stať plnohodnotným vysokoškolským štúdium, čo si samozrejme vyžiada jej predĺženie.
     Novela tiež obsahuje ďalšie podporné nástroje smerujúce k zavádzaniu kultúry kvality. Ide napríklad o obmedzenie úväzkov vysokoškolských pedagógov tak, aby sa plnohodnotne venovali vzdelávacej, vedeckej, výskumnej a tvorivej činnosti. Ďalšou navrhovanou úpravou je zavedenie mechanizmu preverenia vysokej školy pri udeľovaní vedecko-pedagogického titulu docent a profesor so zavedením účinného sankčného mechanizmu. Novela vysokoškolského zákona tiež sleduje legislatívnu podporu na prevádzku nových centrálnych registrov, najmä registra študijných programov, ktorý napomôže Akreditačnej komisii pri overovaní skutočného zabezpečovania študijných programov vysokými školami.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič považuje predloženú novelu vysokoškolského zákona za krok k modernizácii vysokého školstva, na ktorý budú nadväzovať ďalšie opatrenia, ako sú zmeny v kritériách začleňovania vysokých škôl, akreditácia jednotlivých činností alebo posilnenie významu hodnotenia tvorivej činnosti a excelentných výsledkov. „Táto novela je predstupeň k novému vysokoškolskému zákonu, ktorý bude komplexne reagovať na modernizáciu školstva," uviedol na margo predkladanej novely minister Dušan Čaplovič.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku