Nové výzvy z operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj

01.02.2013
     Prvé tohtoročné výzvy, ktoré 31. januára 2013 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), sa týkajú oboch operačných programov. Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v celkovej výške 20,1 miliónov eur sú finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
1,6 milióna eur pre moderné gymnáziá z Bratislavského kraja
     Výzva z operačného programu Vzdelávanie z opatrenia Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj je určená gymnáziám. Zameraná je na modernizáciu vzdelávania podporou inovácií obsahu a metód výučby s dôrazom na vyučovanie matematiky a  prírodovedných predmetov s cieľom zvýšenia záujmu žiakov o technické študijné odbory. Školy môžu svoje projekty orientovať napríklad na aktivity týkajúce sa nových učebných materiálov, zriadenie laboratórií či koordináciu vyučovania matematiky a fyziky, chémie, biológie, ako aj na ďalšie vzdelávanie pedagógov. Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o 75 tisíc eur a maximálne o 250 tisíc eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 15. apríla 2013.
 
18,5 milióna eur podporí technickú infraštruktúru výskumu a vývoja
     V rámci operačného programu Výskum a vývoj vyhlásila ASFEU výzvu Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja. Výskumné organizácie, ktorými sú napríklad verejné, štátne a súkromné vysoké školy,  Slovenská akadémia vied  a ďalšie, môžu projekty zamerať predovšetkým na obnovu výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia a informačno - komunikačných technológií. Aktivity projektov musia súvisieť s niektorými z 12 vecných tém výskumu a vývoja (napr. biotechnológie, energia, kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska, civilizačné výzvy a pod.). Žiadatelia o NFP zo všetkých krajov SR, okrem Bratislavského, sa môžu uchádzať minimálne o 1,5 milióna eur a maximálne o 3 milióny eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 6. mája 2013.
     Pre operačný program Výskum a vývoj plánuje ASFEU podľa indikatívneho harmonogramu vyhlásiť vo  februári ďalšiu výzvu, v celkovej výške 15 miliónov eur. Zameraná bude na podporu infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
 
     Kompletné informácie o výzvach nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie a operačným programom Výskum a vývoj. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk  a opvav@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku