Nové výzvy pre súkromný sektor v rámci operačného programu Výskum a vývoj v celkovej alokovanej výške 60 mil. eur

02.05.2011

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila v rámci operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV) dve nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zamerané na podporu výskumno-vývojových centier v rámci schémy štátnej pomoci. Uzávierka výziev je 1. augusta 2011.
    
Výzvy sú zamerané na opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji. Oprávnenými žiadateľmi definovanými v oboch výzvach v rámci schémy štátnej pomoci sú malé, stredné a veľké podniky, vrátane mikropodnikov. Pre výzvu v rámci opatrenia 2.2, do ktorej sa môže zapojiť sedem samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského kraja, sú alokované finančné prostriedky vo výške 40 mil. eur. Pre Bratislavský kraj je určená výzva v rámci opatrenia 4.2, na ktorú sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 20 mil. eur. Pre obe výzvy je stanovená minimálna výška NFP 1 mil. eur a maximálna výška NFP 2 mil. eur pre jedného žiadateľa.
     Žiadosti o NFP predložené v rámci vyhlásených výziev môžu byť zamerané na priemyselný (aplikovaný) výskum alebo experimentálny vývoj za účelom priamej spolupráce žiadateľov - súkromných podnikov s akademickou sférou. Dĺžka realizácie projektov finančne podporených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa môže pohybovať v rozmedzí od 12 do 30 mesiacov, pričom musia spĺňať podmienky a kritériá Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci).
      Potenciálni žiadatelia o NFP budú mať možnosť zúčastniť sa na informačných seminároch, kde ich pracovníci ASFEU oboznámia nielen s podmienkami oprávnenosti žiadateľov a partnerov, ale aj s podrobným opisom projektu, rozpočtom, postupmi pre  vyplnenie žiadosti o NFP, oprávnenými a neoprávnenými výdavkami. Presné termíny a miesta konania seminárov budú zverejnené na internetovej stránke www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách, ktorých kontakty sú uvedené na adrese www.asfeu.sk.

Bratislava 2. máj 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku