Nové úlohy a testy budú vytvárať stovky učiteľov z regiónov

22.05.2013
     Do nového národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ sa zatiaľ prihlásilo 380 záujemcov o tvorbu úloh a testov, takmer 60 % z nich sú pedagógovia zo základných škôl. Nové úlohy a testy nielen overia zvládnutie žiackeho učiva, ale aj rozvoj myslenia žiakov a využitie získaných poznatkov v širších súvislostiach. Realizátori projektu počítajú predbežne so 600 novými autormi úloh a testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov 2. stupňa základných škôl a pre stredné školy.
     Do tvorby testov sa môžu prihlásiť nielen učitelia základných a stredných škôl, ale napríklad aj odborníci z oblasti tvorby testovacích nástrojov, vysokoškolskí učitelia, ktorí tvoria testy i vysokoškoláci, ktorých téma diplomovej práce je zameraná na problematiku hodnotenia žiakov a meranie výsledkov vzdelávania. Životopis (tzv. Europass) s preukázaním aprobácie, odbornej spôsobilosti a schopnosti tvoriť testy záujemcovia zašlú na e-mailovú adresu: e-test.ucitelia@nucem.sk. Podrobnejšie informácie o národnom projekte získajú na webovej stránke www.nucem.sk v sekcii Projekty ESF v časti E-test.
      „Chceme vybrať tých najkvalitnejších autorov spomedzi prihlásených z celého Slovenska na tvorbu úloh a testov. Sme schopní posúdiť až do 1000 záujemcov. Ponúkame im bezplatné zaškolenie odborníkmi z NÚCEM priamo v regiónoch. Finančné ohodnotenie ich práce bude závisieť od kvality a počtu vytvorených úloh a testov,“ informovala riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská. Záujem je zo strany učiteľov prírodovedných a spoločenskovedných predmetov, matematiky a informatiky, cudzích jazykov a vyučovacích jazykov. Zapojením kreatívnych učiteľov do projektu  chce NÚCEM prispieť k pozitívnym kvalitatívnym zmenám v slovenskom školstve.
     Prvé školenia tvorcov úloh a testov sa uskutočnia vo viacerých turnusoch od júla do septembra a snahou NÚCEM je prispôsobiť termíny učiteľom. Najprv sa realizátori projektu zamerajú na vzdelávanie autorov k tvorbe úloh z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a nemeckého jazyka, následne sa zamerajú na školenie tvorcov úloh a testov pre predmety z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť a Matematika a práca s informáciami. Na tieto vzdelávania tvorcov  nadviažu zdokonaľovacie školenia k problematike tvorby elektronických úloh a testov a ich hodnotenia, ktoré budú pokračovať v jesenných a zimných mesiacoch. „Naším cieľom je, aby vytvorené úlohy a testy boli kvalitné, preto prácu s učiteľmi považujeme za veľmi významnú časť projektu, ktorá  bude pokračovať aj v roku 2014 a 2015“, vysvetlila R. Kanovská.
     Celkovo v rámci dva a pol ročného národného projektu vznikne približne 30-tisíc nových úloh a testov. NÚCEM ich bude overovať a cizelovať v niekoľkých stovkách základných a stredných škôl. Následne vytvorí dve skupiny databáz – prvú budú využívať školy v priebehu školského roka a druhá bude určená pre národné elektronické testovanie deviatakov a Maturitu online.
     Projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ sa začal 12. marca 2013 a potrvá do 30. novembra 2015. Projekt je určený pre 2 000 regionálnych škôl (1 600 základných škôl a 400 stredných škôl), zapojiť sa doň môže približne 600 učiteľov a 160-tisíc žiakov. Prvé testovanie na školách sa uskutoční už koncom roka 2013.
 
Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity projektu
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku