Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných školách

20.10.2017
     Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a kultúrny radca francúzskeho veľvyslanectva Jean-Pierre Jarjanette, ktorý je zároveň riaditeľom Francúzskeho inštitútu na Slovensku, otvorili v ŠPÚ nový program vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka v slovenských školách. 
     Štúdium inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl je realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia. Po úspešnom ukončení štúdia v júni budúceho roka bude absolventom priznaných 25 kreditov. „Iniciatívy pre skvalitňovanie výučby jazyka sú pre nás dôležité. Nakoľko záujem o francúzsky jazyk nie je veľký, som rád, že v spolupráci s ŠPU sa podarilo pripraviť toto inovačné vzdelávanie. Vnímam to ako prvý krok ku skvalitňovaniu výučby a pre budúcu mobilizáciu záujmu pedagogických pracovníkov v oblasti výučby francúzštiny. Je to symbolické aj z pohľadu skutočnosti, že na budúci rok oslávime 100. výročie vzniku Československa, kde Francúzsko zohralo dôležitú úlohu. “ povedal štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák
     Ponuku na spoluvytvorenie vzdelávacieho programu, ktorý by zodpovedal novým trendom vo výučbe cudzích jazykov, financovanie lektorov a spolufinancovanie ubytovanie a cestovného ponúkol  Štátnemu pedagogickému ústavu Francúzsky inštitút v Bratislave. Štátny pedagogický ústav pripravil odbornú časť k vzdelávacím programom a ich realizácii v praxi a ponúkol svoju odbornú učebňu a odborných zamestnancov pre výučbu. Obidve zúčastnené strany sú presvedčené,  že v takejto kooperácii budú mať učitelia zaujímavý a najmä prospešný zážitok zo vzdelávania. „K otvoreniu vzdelávacieho programu v ŠPÚ viedlo viacero dôvodov. Pre kvalitné kontinuálne vzdelávanie učiteľov v ich odbore sa robí vo všeobecnosti pomerne málo. Odbor francúzsky jazyk je navyše odborom, kde nie je veľa kvalitných lektorov, ktorí by mohli ďalej vzdelávať. Veľmi silným motívom bolo aj zaviesť resp. naučiť učiteľov, ako sa môžu v mnohých smeroch vzdelávať aj individuálne a to pomocou kurzov dištančného vzdelávania a tiež kooperatívneho vzdelávania,“ zdôvodnil nový vzdelávací program riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Počet účastníkov vzdelávania je limitovaný na 12 osôb, z prihlásených účastníkov sa robil výber na základe motivačných dotazníkov. Program je akreditovaný do konca roku 2022, čo umožní jeho opakovanie ešte nasledujúce roky. „Cieľom kurzu je pripraviť učiteľa pôsobiť v podmienkach nových trendov v spoločnosti, teda na riešenie konkrétnych odborných problémov, ktoré môžu nastať vo výučbe. Tiež by ich mal pripraviť lepšie čeliť frustrujúcej situácii v našom systéme školstva, kde sme zrušili povinný druhý cudzí jazyk na základných školách, čím sa učitelia iných jazykov ako anglického dostávajú do obtiažnych situácií a aby nejako na škole prežili, musia svoju prácu zatraktívniť na maximum,“ uviedla garantka vzdelávacieho programu doc. Anna Butašová.
    
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku