Nové trendy v odbornom vzdelávaní

14.02.2014
     Odborné vzdelávanie na Slovensku potrebuje pozitívne zmeny, ktoré dajú mladým ľuďom šancu pracovať vo svojom odbore a firmám ponúkne kvalifikovaných ľudí do zamestnania. Tento cieľ sledujeme konkrétnymi aktivitami, ktoré sú v súlade s dlhodobými požiadavkami zamestnávateľov.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa preto vydalo cestou modernizácie a zatraktívňovania odborného školstva. Ideme cestou opatrení. Mnohé sú za nami, ďalšie sa realizujú a nemálo z nich nás čaká. 
     O nevyhnutnosti zmien hovorí mnoho faktov. Napríklad v súčasnej dobe študuje v učebných a študijných odboroch kuchár, čašník a ďalších odboroch vzdelávania na obchodných aj hotelových akadémiách 34 000 žiakov, pričom zamestnávatelia potrebujú iba približne 2 000 žiakov ročne. Oproti tomu máme 20 žiakov v študijnom odbore nástrojár, hoci trh práce žiada cca 1 000 absolventov. Pred niekoľkými dňami informovala istá stredná škola v Prešove, že aj napriek alarmujúcemu nedostatku mäsiarov a záujmu firiem o túto profesiu má škola v tomto odbore len jedného druháka a jedného tretiaka. Podobná situácia je aj s nedostatkom pekárov. V tomto odbore nemajú ani jedného žiaka.
     Nakoľko doposiaľ neboli k dispozícii kvantifikovateľné potreby trhu práce, musíme konštatovať, že podľa kvalifikovaného odhadu Zväzu automobilového priemyslu SR len 7 % našich absolventov robí to, čo vyštudovalo. Na dokreslenie obrazu pripomíname, že v EÚ je to vyše 70 %. 
     „Problém je v tom, že rezort školstva v ostatných rokoch veľmi málo komunikoval so zamestnávateľmi, málo hovoril o význame výučby remesiel a takmer ignoroval kľúčové informácie o uplatniteľnosti mladých podľa študijných a učebných odborov. Tieto čísla nezverejní žiaden portál pracovných príležitostí. Pracovné portály sú len nástenkou, ktorá nehovorí o kvalite absolventov, ani o dôvodoch vzniku týchto čísiel. Rezort školstva už teraz môže hovoriť o trendoch, ktoré sa udomácňujú v podpore kvalitného stredného odborného školstva,“ hovorí štátny tajomník MŠVVaŠ SR Štefan Chudoba.  
     Pritom zdôrazňuje: „Do škôl sme vrátili polytechnickú výchovu a popularizujeme odborné vzdelávanie. Štátny inštitút odborného vzdelávania realizuje dva veľké národné projekty, ktoré sú investíciou do skvalitňovania stredoškolskej odbornej prípravy, do škôl prichádza moderná technika a nevyhnutné odborné zázemie. Projekty, prostredníctvom ktorých do škôl prichádza digitálny vzdelávací obsah, výpočtová technika aj kariéroví poradcovia, je určený 400 stredným odborným školám. Napokon, aj takáto škola je úspešná v eurofondoch, vďaka ktorým investuje do kvality výučby, komfortu vzdelávania a napokon do perspektív žiakov. Prepojenie škôl s firmami je podporované motivačnými štipendiami, ale aj podporou vzniku firemných škôl.“     
     Po novom môžu stavovské a profesijné organizácie delegovať za člena komisie pre záverečné, maturitné a absolventské skúšky svojho zástupcu s právom klásť otázky a hodnotiť odpovede.
     Za úspešnej spolupráce so siedmimi zamestnávateľskými zväzmi a ústredím práce sme vytvorili zoznam preferovaných študijných odborov. Pozorne sme si vypočuli ich požiadavky, pretože firmy najlepšie vedia, komu dávajú prácu a aké kvality musí mať ich zamestnanec.
     Zároveň spúšťame Metodiku vyhodnocovania študijných odborov potrebných pre firmy. Údaje sa budú každý rok aktualizovať, a teda pôjde o výsostne aktuálne informácie potrebné pre školy i budúcich študentov.
     V stredu 12. februára 2014 sa štátny tajomník ministerstva školstva zúčastnil na tlačovej konferencii Rakúskej hospodárskej komory vo Viedni pri príležitosti štartu pilotného projektu duálneho vzdelávania na Slovensku, ktorej súčasťou bolo aj slávnostné podpísanie Memoranda o spolupráci pri zavádzaní prvkov duálneho vzdelávania v spolupráci so strednými odbornými školami a podnikmi medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Rakúskou hospodárskou komorou. Jej predmetom bude zavádzanie prvkov duálneho vzdelávania v podmienkach Slovenskej republiky, príprava pilotných projektov pre skvalitnenie odborného vzdelávania a prípravy, dosiahnutie vyššieho podielu praktického vyučovania v podnikoch, ako aj užšia spolupráca stredných odborných škôl a podnikov. Ďalšou oblasťou spolupráce bude príprava nových vzdelávacích programov, vzdelávanie inštruktorov, ako aj podpora a propagácia štúdia na stredných odborných školách. Ďalej to bude poradenstvo pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov zabezpečujúcich podmienky pre efektívne a aktívne fungovanie odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb praxe, spolupráca v oblasti kariérneho poradenstva a príprava spoluúčasti rakúskej strany na projekte Duálnej akadémie odborného vzdelávania. 
 
Michal Kaliňák
riaditeľ tlačového a informačného odboru
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku