Nová šanca pre mladých, ďalšia príležitosť pre školy

10.02.2014
     Správny výber strednej školy, ktorá žiakov baví a pritom ponúka viac ako vzdelanie, je jedným z cieľov projektu zameraného na rozvoj stredného odborného vzdelávania. Projekt chce odstrániť nesúlad medzi zručnosťami absolventov škôl a potrebami zamestnávateľov. Je orientovaný na 35 000 žiakov, 400 kariérových poradcov a 400 stredných škôl. Má sériu konkrétnych aktivít, ktoré obohatia stredné odborné školy do začiatku nového školského roka.
     Národný projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) s názvom „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ je postavený na úspešnom dialógu stredných odborných škôl s 250 zamestnávateľmi, tak aby spoločne prispôsobovali školské vzdelávacie programy požiadavkám praxe.
     Do projektu sa postupne zapojí 35 000 žiakov zo 400 stredných odborných škôl z celého Slovenska okrem Bratislavského kraja, ktoré vyučujú vybrané odbory ako hutníctvo, strojárstvo, elektrotechnika, chémia, potravinárstvo, spracúvanie dreva, stavebníctvo či poľnohospodárstvo. K dnešnému dňu je v rámci projektu zazmluvnených 269 škôl, ktoré svojou účasťou na projekte skvalitňujú výučbu a zvyšujú svoju atraktivitu. Kvalitu a aktuálnosť vzdelávania určite zlepšia aj informačno-komunikačné technológie a didaktické pomôcky, ktorými bude postupne vybavených 321 škôl tak, aby sa u nich udomácnili do začiatku budúceho školského roka 2014/2015.
     ŠIOV tiež pripravuje zriadenie 21 pilotných centier odborného vzdelávania a prípravy, kde budú overované nové prvky duálneho vzdelávania samozrejme, s moderným materiálno – technickým vybavením. Tieto pilotné centrá už vznikli v mestách Prešov, Poprad, Košice, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Podbrezová, Žiar nad Hronom, Zvolen, Šurany, Považská Bystrica, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Žilina, Topoľčany, Pruské a Trnava. Pilotné centrá boli vybrané na základe úzkej spolupráce s 20 relevantnými zamestnávateľmi, ako aj profesijnými a stavovskými organizáciami. Svoju činnosť by mali začať tiež k novému školskému roku 2014/2015. 
     Projekt nezabudol ani na dôležitosť kariérového poradenstva, ktoré na stredných odborných školách zohráva významnú úlohu pri správnej profisijnej orientácii žiakov. Fungujúce kariérové poradenstvo na stredných odborných školách v súčinnosti so štátnou správou a zamestnávateľmi sú vhodnou prevenciou nezamestnanosti absolventov stredných odborných škôl.  

Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku