Nitriansky model v školách s vyučovacím jazykom maďarským

03.02.2016
     Ako na výučbu náročného slovenského jazyka a literatúry? Odborníci predstavili vyše 120 účastníkom seminára Metodicko-pedagogického centra v Komárne metódu vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka.
     Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Komárne organizovalo 28. januára 2016 odborno-metodický seminár pre učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl a primárneho vzdelávania vyučujúcich na školách s vyučovacím jazykom maďarským (VJM). Účastníci pochádzali z okresov Dunajská Streda, Komárno, Galanta, Nové Zámky a Šaľa.
     Seminár zameraný na predstavenie Nitrianskeho modelu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry (SJ a SL) na školách s (VJM) sa konal za účasti odborníkov Katedry slovenského jazyka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Seminár bol tiež zameraný na predstavenie nových didaktických prostriedkov využiteľných vo vyučovacom procese. Na seminári sa zúčastnili i spolupracovníci projektu PhDr. Marcel Olšiak, PhD. a PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., ktorí predstavili a odporúčali publikácie projektu prospešné pre učiteľov.  
     Odborníci tvrdia, že vyučovanie SJ a SL v základných školách s VJM je komplexným problémom. Nedá sa preto riešiť jedným krokom. Problém treba rozobrať na časti, analyzovať kritické miesta, zistiť nedostatky a navrhnúť predpokladané riešenie. Katedra slovenského jazyka chce so svojím Nitrianskym modelom podporiť učiteľov materiálmi, ktoré zvýšia úroveň pripravenosti učiteľov na vyučovanie tohto dôležitého predmetu predmetu, a tým i skvalitnenie vzdelávania celkovo.
     Seminár bol organizovaný v súvislosti s projektom Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Cieľom projektu bolo podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a komplexnú inováciu vyučovacích metód formou vyučovania cudzích jazykov, zohľadňujúc najmodernejšie a najefektívnejšie výsledky jazykovedného výskumu.
     Jeho projektovým manažérom je PhDr. Marcel Olšiak, PhD. a koordinátorkou aktivít PaedDr. Mária Alabánová, PhD. z Katedry slovenského jazyka Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Konečným výsledkom projektu sú publikácie, ktoré sa prostredníctvom DP MPC Komárno dostali do zúčastnených základných škôl  zadarmo.
     ,,Som veľmi rada, že sa vytvárajú metodické pokyny a čítanky, ktoré skvalitnia vyučovanie slovenského jazyka na našich školách," vyjadrila sa Erzsébet Csütörtöki zo ZŠ M. Korvína s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove.
 
Zoznam odporúčaných publikácií:
Mária Alabánová: Slovenský jazyk a slovenská literatúra v základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
Mária Alabánová – Marcel Olšiak: Čítanie s porozumením pre I. stupeň základných škôl.
Mária Alabánová: Recenzia a interpretácia literárneho textu. Čítanie s porozumením I.
Mária Alabánová: Recenzia a interpretácia literárneho textu. Čítanie s porozumením II.
Mária Alabánová – Marcel Olšiak – Dušan Teplan: Recepcia a interpretácia literárneho textu. Čítanie s porozumením III.
Mária Alabánová – Juraj Glovňa: Slovensko-maďarský frazeologický slovník s cvičeniami z frazeológie.
Tomáš Bánik: Základy slovenského pravopisu.
Juraj Glovňa – Katarína Dudová: Konverzačná príručka zo slovenského jazyka.
Renáta Hlavatá: Tvorba a analýza textu
Mariana Hrašková: Práca s textom v literárnej komunikácii.
 
Ďalšie publikácie projektu:
Marta Bugárová: Lexikológia slovenského jazyka.
Katarína Dudová: Prehľad slovenskej morfosyntaxe s cvičeniami.
Ľubomír Kralčák: Slovenčina v pohybe
Marcel Olšiak: Základy fonetiky a ortoepie slovenského jazyka
Juraj Vaňko – Darina Auxová: Morfológia slovenského jazyka.
Juraj Vaňko: Syntax slovenského jazyka
Juraj Glovňa: Frazeológia
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku