Neformálne vzdelávanie - šanca pre predškolákov mimo vzdelávacieho systému

16.06.2017
     Zvýšenie zaškolenosti detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, a to predovšetkým z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, či prevencia neoprávneného zaraďovania detí do systému špeciálneho školstva. Aj to sú ciele národného projektu Škola otvorená všetkým (ŠOV), ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum.
     Vhodným nástrojom na realizáciu týchto cieľov sa javí práve neformálne vzdelávanie. „Neformálne vzdelávanie nemá ambíciu nahrádzať inštitucionálne predprimárne vzdelávanie. Iba reaguje na nedostatočnú až žiadnu pripravenosť detí mimo vzdelávacieho prúdu na školské prostredie,“ približuje zmysel aktivity hlavný garant projektu Peter Dolíhal.
     Učitelia zo 48 materských škôl sa preto v uplynulých mesiacoch venovali práve tým deťom, ktoré materskú školu nenavštevujú. Dôvody sú rôzne. Jednak je to finančná záťaž pre rodičov, ktorí sú často v hmotnej núdzi, ich pretrvávajúca nedôvera voči školskej inštitúcii alebo jednoducho nezáujem.
     „Deti hravou formou v pozitívnej atmosfére realizovali činnosti rozvíjajúce ich osobnosť, učili sa hygienickým návykom, či rozumieť spisovnej podobe jazyka. Vznikali prvé vzťahy detí s inými deťmi, inými dospelými a v inom prostredí ako je to domáce, v ktorom sa doteraz výlučne pohybovali,“ uviedla Edita Kovářová, garantka pre neformálne vzdelávanie.
     Významným prvkom v tomto type vzdelávania je ak aktívne zapojenie rodičov. „Takmer vo všetkých lokalitách bola táto aktivita prijatá, dokonca s veľkým zanietením mnohých rodičov. Rodičia si osvojovali vhodný výchovný prístup, aby mohli motivovať celú svoju komunitu k adekvátnej výchove a vzdelávaniu od útleho veku,“ doplnila garantka.
     Do neformálneho vzdelávania sa v tomto školskom roku zapojilo 416 detí a 424 ich rodinných príslušníkov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku