Neformálne stretnutie ministrov členských štátov EU a ESA zodpovedných za vesmírnu politiku

10.11.2017
     Dňa 7. novembra 2017 sa v estónskom Talline uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov členských štátov EÚ a členských štátov ESA zodpovedných za vesmírnu politiku (tzv. EU- ESA ISMM). Slovenskú republiku, v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na stretnutí zastupoval veľvyslanec SR vo Fínsku s pôsobnosťou pre Estónsko pán Tibor Králik. Rokovaniu predsedala ministerka pre podnikanie a informačné technológie Estónska Urve Palo.
     V prvej časti stretnutia, vo forme pracovného obeda, boli vedúci delegácií členských krajín pozvaní diskutovať na tému politických dôsledkov globálnych posunov paradigmy v pozorovaní Zeme, v súvislosti s digitálnymi „big data“ a technológiami, s prepojením aktérov súkromného a verejného sektora pri ich spracovávaní.
     Zhodnotenie programu pre pozorovanie Zeme - Copernicus a jeho budúcnosť po roku 2020 bolo témou diskusie za účasti komisárky pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a SMEs Elżbiety Bieńkowskej, generálneho riaditeľa ESA Johanna-Dietricha Wörnera v druhej časti pracovného stretnutia. Väčšina krajín sa zhodla na tom, že program COPERNICUS je považovaný za „úspešný príbeh“ a preto je dôležité zachovať jeho udržateľnosť v konkurenčnom prostredí aj po roku 2020.
     Zástupcovia členských štátov EÚ sa zhodli na tom, že v súlade so Spoločným vyhlásením EÚ-ESA z roku 2016 je “vesmír dôležitým a strategickým odvetvím, ktorý prispieva k rôznym sektorovým politikám (napr. energetike, doprave - vrátane telekomunikácií, digitálnej agende, životnému prostrediu, klimatickým zmenám, poľnohospodárstvu, migrácii, bezpečnosti a obrany, atď.). Vesmír takisto umožňuje čeliť spoločenským výzvam a efektívne prispieva k inteligentnému rastu, konkurencieschopnosti európskej ekonomiky a vytvára vysoko kvalifikované pracovné miesta.”
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku