Naši slovenčinári pôsobia v Maďarsku, Rumunsku, aj na Ukrajine

29.07.2015
     Spolu 860 žiakov prvého a druhého stupňa na 8 zahraničných základných školách vyučujú naši učitelia. Slovenský jazyk tak prinášajú do Maďarska, Rumunska a na Ukrajinu. Robia tak v rámci podpory vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Ich pôsobenie umožňujú rezortné medzinárodné zmluvné dokumenty – v praxi to funguje tak, že vyslanie je podmienené oficiálnou požiadavkou partnerského ministerstva školstva príslušnej krajiny. Pedagóg, ktorý prejde výberovým konaním, odchádza do zahraničia vždy na jeden rok. Ak minister schváli výnimku, je možné, aby v krajine zotrval až štyri roky. V školskom roku 2014/2015 bolo takto vyslaných 13 slovenčinárov. 
     Konkrétne v Maďarsku na 5 školách pôsobili 6 učitelia a zabezpečovali vzdelávanie pre 528 žiakov; v Rumunsku na 2 školách v Bihorskej a Aradskej župe pôsobili 2 učitelia a zabezpečovali vzdelávanie pre 128 žiakov a na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti na jednej škole v Užhorode 5 učitelia zabezpečovali vzdelávanie pre 204 žiakov.
     Vzdelávanie na týchto školách prebieha bilingválne, a to v štátnom jazyku krajiny a v slovenskom jazyku. V niektorých prípadoch prebieha iba vyučovanie slovenského jazyka a tzv. slovenskej vzdelanosti v slovenčine a ostatné predmety sú školou zabezpečované v štátnom jazyku. Dôvody sú rôzne, najčastejšou príčinou je nedostatok pedagógov, ktorí sú schopní vyučovanie viesť bilingválne, ďalej sú to problémy s vhodnými učebnicami, ktoré musia vyhovovať svojim obsahom štátnemu vzdelávaciemu programu konkrétnej krajiny. V mnohých prípadoch slúžia učiteľom ako učebná pomôcka práve slovenské učebnice. Väčšinou ich poskytuje na základe požiadaviek školských knižníc MŠVVaŠ SR.
     Jedným z príkladov aktivít slovenských učiteľov je situácia v Užhorode. Doposiaľ výsostne tradičným ukrajinským učebniciam prírodovedy, matematiky, informatiky z dôvodu zmeny „Starej koncepcie“ na „Novú koncepciu“ dali vyslaní učitelia – slovenskú podobu. Aj keď ide na jednej strane o veľmi náročnú a odborno-prekladateľskú prácu, na strane druhej je to pre žiakov veľmi prínosné, pretože i vyššie spomenuté predmety sa učia v slovenskom jazyku, pod vedením slovenského učiteľa, ktorý má bezchybný rečový i písomný prejav.
     V susednom Maďarsku (na základnej škole v Slovenskom Komlóši) máme možnosť sledovať iný, netradičný prístup v upevňovaní slovenského jazyka. Pedagogický kolektív v spolupráci s vyslanými učiteľkami nenásilne vložil do edukačného systému pohybovú výchovu, ktorá v kombinácii pohybu, tanca a slovenských piesní vytvára veľmi vhodnú formu upevňovania vedomostí a poznatkov zo slovenského jazyka. Dokonca založili aj súbor Harmónia, ktorý funguje už od roku 1991. Škola je zároveň aj „cvičnou“ školou pre študentov študujúcich slovenský jazyk na Vysokej škole pedagogickej Juhásza Gyulu v Segedíne, kde súčasne pôsobí aj lektor slovenského jazyka a kultúry taktiež vyslaný MŠVVaŠ SR.
     V Rumunsku sme zaznamenali striedanie nie len učiteľov, ale aj škôl, na ktorých pôsobia. V období rokov 2007 až 2010 pôsobili naši učitelia na troch školách v Bihorskej oblasti, konkrétne na Základnej škole v Gemelčičke a v Novej Huti, ako aj na Teoretickom lýceu Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Po roku 2010 ostal iba post učiteľa na Základnej škole v Gemelčičke a až od roku 2014 bolo vytvorené miesto pre vyslaného učiteľa matematiky a prírodopisu na Teoretickom lýceu Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku.
     MŠVVaŠ SR podporuje úsilie zahraničných pedagógov pôsobiacich na školách s vyučovaním slovenského jazyka aj financovaním metodických a jazykových seminárov na Slovensku pre učiteľov materských a základných škôl, ktorí predtým nemali možnosť študovať na slovenských školách. Rovnako sú každoročne ponúkané štipendijné miesta na letné kurzy slovenského jazyka organizované dvomi pracoviskami Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK a Centrum SAS Filozofickej fakulty UK).
     Týchto kurzov sa z krajanského prostredia zúčastňujú okrem pedagógov aj študenti, vedeckí pracovníci a pracovníci slovenských menšinových masmédií.
Pre mladú generáciu Slovákov sú v každoročnej ponuke vzdelávacie programy pre žiakov a študentov zo škôl s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí. Pobyty pre cca 875 účastníkov sú v súlade s uzatvorenými rezortnými bilaterálnymi zmluvnými dokumentmi v roku 2015 financované z rozpočtu MŠVVaŠ SR. Podujatia organizované na Slovensku pracoviskami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Komenského v Bratislave dávajú deťom a ich pedagógom možnosť nielen zdokonaľovať sa v rodnom jazyku, ale aj spoznávať vlasť svojich predkov - súčasné Slovensko, jeho históriu, kultúru a spoločenský život.
     Všetky vyššie spomenuté aktivity dotvárajú prvotné a nenahraditeľné úsilie vyslaných učiteľov, ktorí prinášajú na svoje pôsobiská v zahraničí okrem slovenčiny aj nové formy v metodike vyučovania. Jednou z nich je zážitkové vyučovanie, ktoré je doplnené bohatou mimoškolskou činnosťou žiakov pod vedením najmä vyslaných učiteľov v popoludňajších hodinách formou záujmových krúžkov, na ktoré nadväzujú tematické súťaže a pobyty na Slovensku.
     Každé vyslanie predstavuje aj pre našich učiteľov nové skúsenosti a iný pohľad na prácu pedagóga na škole v SR. Okrem poznania, že Slováci nežijú len na Slovensku, prináša pretrvávajúce osobné a pracovné kontakty vedúce k novým formám spolupráce. Ak by sme mali uviesť osobnosť, ktorá tejto charakteristike zodpovedá, bude to doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. v súčasnosti pôsobiaci na Katedre histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho profesionálne aktivity sú od roku 1989 až do súčasnosti úzko späté s "dolnozemským" prostredím.

Foto: z vianočného predstavenia na Základnej všeobecnovzdelávacej školy I.- III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, pani učiteľka J. Frankovičová
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku