Národný projekt AMV skvalitnil výchovný proces a priniesol špeciálne digitálne obsahy

14.12.2015
     Výchova už nebude to, čo bývala. Zmeny do vzdelávania priniesol práve národný projekt Metodicko-pedagogického centra Aktivizujúce metódy vo výchove. Interaktívne digitálne pomôcky, tisícky vyvzdelávaných pedagógov a odborných zamestnancov, či odborné analýzy spracované pre štyri oblasti výchovy - tieto a mnohé iné prínosy projektu zhodnotili jeho tvorcovia a ďalší účastníci na Záverečnej odbornej konferencii. Tá sa konala 9. decembra 2015 netradičnou formou – protredníctvom online spojenia na diaľku.
     Projekt Metodicko-pedagogického centra zdokonalil kompetencie takmer 6 500 pedagogických a odborných zamestnancov, z vybraných škôl a školských zariadení, vo využívaní aktivizujúcich metód. Vzdelávanie v rámci akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania, ktorý vznikol počas jeho realizácie, však nebolo jediným.
Realizovali sme tiež štyri rôzne typy vzdelávacích modulov, určených pre pracovníkov z oblasti vzdelávania a výchovy a  dva stupne školení na prácu s tabletom. Celkovo sme tak v rámci vzdelávacích aktivít pripravili do praxe viac ako 10 600 pedagógov a odborných zamestnancov,“ hovorí o pestrých aktivitách Slavomír Grúber, národný koordinátor projektu Aktivizujúce metódy vo výchove. Doplnil, že počas vzdelávaní využili na viac ako 355 000 hodín Moderný komunikačný systém, prostredníctvom ktorého sme sa rozhodli spraviť aj konferenciu
     Obsah projektu pokrýval etickú, dopravnú, zdravotnú a najmä mediálnu výchovu. Práve na vybrané oblasti výchovy reflektoval jeden z najdôležitejších výstupov – spracované odborné analýzy. V budúcnosti by mali poslúžiť na stanovenie cieľov v skúmaných oblastiach výchovy, ale aj ako podklad pre nové programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagógov a odborných zamestnancov.
     „Výstupy z odborných analýz sme mali možnosť porovnávať s priamou evalváciou v zapojených školách a školských zariadeniach, kde sme mali evalvátorov – kolegov z praxe.Je dôležité, aby sme pri tvorbe vzdelávacích programov a v konkrétnej odbornej metodickej činnosti na školách a školských zariadeniach pracovali s aktuálnymi informáciami a opierali sa o konkrétne zistenia,“ vyjadrila sa Darina Výbohová, vedúca Hlavnej odbornej pracovnej skupiny na projekte AMV. Dodala, že tak môžu byť navrhované intervencie a ich aplikovanie do reálneho edukačného procesu užitočné a podporiť želané zmeny,
     Na vybrané typy škôl a školských zariadení, ktoré sa deťom venujú primárne mimo vyučovania, bolo v rámci projektu prerozdelených 1550 interaktívnych tabúľ s príslušenstvom. Nebudú však chýbať ani kvalitné obsahy. Každý absolvent akreditovaného vzdelávania získava  kompletný edukačný balíček, ktorého nosnú časť tvoria interaktívne digitálne pomôcky.
     „Ide o praktickú, multifunkčnú pomôcku na dlhodobé využívanie nadobudnutých zručností v pedagogickej a odbornej praxi. Unikátne nosiče, na ktorých je umiestnených celkom 132 edukačných videoprogramov, 13 softvérových riešení interaktívnych prvkov a 264 predvolených, odborne garantovaných náplní,“ upresňuje Petronela Kolevská, manažérka projektu. „Od októbra postupne absolventom vzdelávania distribuujeme interaktívne digitálne pomôcky. Pod vianočným stromčekom už bude mať svoj Edukačný balíček každý absolvent nášho akreditovaného vzdelávania,“ dodala.
     „Interaktívne digitálne pomôcky je potrebné využívať, robia vyučovanie zaujímavejším, motivujú žiakov a učiteľovi dávajú širšie možnosti práce," povedala o pomôckach Katarína Miškolciová, absolventka akreditovaného vzdelávacieho programu Aktivizujúce metódy vo výchove.
     Národný projekt trvá do decembra 2015. Pedagógovia a odborní zamestanci však budú mať možnosť rozšíriť si svoje vzdelanie v rámci novovytvoreného akreditovaného programu Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) a získať originálne interaktívne digitálne pomôcky aj po skončení realizácie projektu AMV – v rámci štandardnej činnosti Metodicko-pedagogického centra.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku