Národné športové centrum o efektivite a transparentnosti

04.02.2013
     Hlavnou úlohou Národného športového centra (NŠC) je v zmysle vládou prijatej Koncepcie štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020 starostlivosť o rozvoj športu a štátnej športovej reprezentácie s orientáciou na talentovanú mládež. Na dnešnej tlačovej konferencii sa týmto úlohám venoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič spolu s predstaviteľmi NŠC a významnými športovcami.  
     „Slovenský šport, jeho štátna reprezentácia a najvýznamnejšie úspechy našich športovcov v doterajšej histórii boli položené ešte na základoch starého systému starostlivosti o šport ako výkladnej skrine štátu a na osobnostnom prístupe a individuálnej starostlivosti rodičov o svoje talentované deti,“ konštatoval minister Dušan Čaplovič.
     Preto sa podľa slov ministra rezort školstva rozhodol spustiť pod gesciou Národného športového centra nový komplexný program "Slovenský šport 2020" zameraný na identifikáciu športových talentov, optimalizáciu ich športovej prípravy a výchovu "novej" štátnej reprezentácie v spolupráci so športovými zväzmi a ďalšími strediskami štátnej športovej reprezentácie, konkrétne s Vojenským športovým centrom Dukla a Strediskom štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorých úlohou je predovšetkým starostlivosť o už dospelých elitných športovcov.
     Minister Dušan Čaplovič zároveň predstavil program "Športoví ambasádori NŠC" Ide o využívanie pozitívneho príkladu, motivácie a prenos skúseností z našich aktuálne najúspešnejších športovcov na talentovanú mládež. „V tomto programe budeme naďalej podporovať 10 významných a úspešných slovenských športovcov, olympionikov a medailistov na najvýznamnejších svetových podujatiach, ktorí okrem svojich hlavných športových činnosti budú prispievať aj k našim motivačným programom orientovaným na naše talenty,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
     Podľa slov riaditeľa Národného športového centra Borisa Čavajdu: „Samotnú športovú prípravu Realizačných tímov jednotlivých športovcov bude podporovať novo koncipovaný "Podporný tím NŠC" zložený zo špičkových diagnostikov, fyzioterapeutov, športového fyziológa, dietológa a športového psychológa, ktorí budú k dispozícii nielen mládežníckym športovcom zaradeným do NŠC, ale aj všetkým športovcom v programe Podpory významných športovcov (Top Team) realizovaných rezortom školstva.“ 
     Novým významným prvkom integrácie starostlivosti o vrcholových športovcov by mala byť aj dohoda o spolupráci pri riadení tréningového procesu a výchove mládežníckych športovcov v Národnom športovom centre a následnom umiestňovaní najúspešnejších do stredísk vrcholového športu v silových rezortoch, ktoré umožňujú aj sociálnu starostlivosť o športovcov.
     Boris Čavajda zároveň predstavil Informačný systém verejnej správy v športe, ktorý bol do užívania sprístupnený v júni 2012. Podľa projektového manažéra Richarda Galoviča: „Systém bol vytvorený za účelom využiť možnosti informačných technológií pre skvalitnenie riadenia štátnej starostlivosti o šport a na zvýšenie efektívnosti, adresnosti a transparentnosti. Jeho cieľom je zároveň umožniť elektronickú komunikáciu medzi subjektmi realizujúcimi úlohy štátnej politiky v oblasti športu, poskytnúť informačnú a manažérsku podporu pre efektívne grantové konania z verejných zdrojov do športu a sprostredkovať odborný obsah o športe širokej odbornej a laickej verejnosti.“ 
     Minister Dušan Čaplovič na margo informačného systému uviedol: „Hlavným cieľom Informačného systému verejnej správy v športe, v zmysle Koncepcie štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020, je zvyšovať informovanosť občanov o športe. Jedným z prvých opatrení na realizáciu cieľa je integrovať dáta športových zväzov, športových klubov a telovýchovných jednôt - primárne údaje, ako sú registre športovcov, funkcionárov, atď.“  
     V prvej fáze sprístupnenia ISŠ bolo jednotlivým športovým zväzom na Slovensku uložené aktualizovať dáta o samotnom zväze a zároveň doplniť databázu klubov spolu s registrovanými osobami, ako sú športovci, tréneri, rozhodcovia, funkcionári a ďalší športoví odborníci. V súčasnosti je v systéme zaevidovaných 90 národných športových zväzov, 82 vzdelávacích zariadení, 5 111 klubov, 128 007 športovcov, 7 086 trénerov, 7 330 rozhodcov, 2 048 funkcionárov a 300 ďalších odborníkov. Šesť športových zväzov nemá v súčasnosti v systéme žiadne dáta a osem zväzov má v systéme dáta naplnené čiastočne. Celkovo bolo doteraz udelených 224 aktívnych prístupov do informačného systému, z toho 103 pre športové zväzy.
     Čo sa týka verejného portálu sport.gov.sk, jeho návštevnosť dosiahla od 15. 10. 2012 do 31. 1. 2013 celkovo 8 915 návštev a 30 982 zobrazení. V nasledujúcej fáze budovania ISŠ sa bude pracovať na sprístupnení jeho ďalších častí, a to registra dotácií, športových objektov, športových podujatí či antidopingovej agentúry (zoznam zakázaných látok, kontrol a postihov).
     Rezort školstva každý rok vyhlasuje vyše 20 rôznych športových súťaží, ktoré prebiehajú v rámci vyučovacieho procesu. Školské družstvá sa stretnú na úrovni obvodu, odkiaľ sa najlepší kvalifikujú do krajského finále a víťazi krajov postúpia do celoštátneho finále. Najlepšie umiestnení žiaci na majstrovstvách Slovenska získavajú pre svoje školy finančné odmeny.
     Ministerstvo pracuje na sprehľadnení súťaží tak, aby sa všetky informácie o účastníkoch a organizátoroch stretli na jednom mieste. Za týmto účelom bol vytvorený „Internetový portál školského športu“, ktorý na stránke www.skolskysport.sk informuje o  športových súťažiach základných a stredných škôl (perspektívne sa počíta aj s vysokými školami).
     Portál spravuje Národné športové centrum, ktoré systém vyvíja a priebežne vylepšuje tak, aby mali užívatelia pri jeho využívaní čo najväčší komfort. Po naplnení systému všetkými požadovanými údajmi bude z neho možné získať štatistické prehľady o úrovni zapojenia žiakov v jednotlivých obciach či regiónoch. Takýmto spôsobom sa dajú vyhodnotiť nielen výsledky, ale aj počet zapojených detí, pretože hlavným cieľom ministerstva je rozhýbať čo najväčší počet z nich a k tomu školské športové súťaže slúžia ako výborný motivačný nástroj.
     K 30. 6. 2012 systém evidoval 6 243 škôl a 30 518 osôb/žiakov. K 31. 12. 2012 bolo evidovaných už 52 126 žiakov. Portál sa začal naplno využívať od septembra 2011. Školy sa prihlasujú do súťaží prostredníctvom internetu na základe jedinečného prístupového mena a hesla. Každá škola musí zadať do systému svojich žiakov a poslať súpisky na jednotlivé kolá. Pokiaľ si školy splnili túto povinnosť, organizátor súťaže už narába so školami a menami, ktoré sú v systéme. Vytvorí harmonogram súťaže a po skončení podujatia priradí súťažiacim výsledky, ktoré dosiahli. Prostredníctvom internetu si môže informácie o súťažiach, o školách a o úspechoch žiakov pozrieť široká verejnosť.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku