Národné projekty prebúdzajú manuálne zručnosti detí

24.06.2015
     Po skončení základnej školy je o technické odbory nízky záujem, mládež dáva prednosť gymnáziám a všeobecným smerom pred technikou. Absolventi stredných odborných škôl s technickými zručnosťami chýbajú na trhu práce. Aj tento problém chcú vyriešiť národné projekty Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.
     Projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“, ako aj zrkadlový projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“  chcú podporiť záujem o SOŠ aj vybavením 226 nových odborných učební na základných školách. Výsledkom projektov bude normatív vybavenia odborných učební na školách a následne vznik štandardu na vybavenie takto prakticky zameraných odborných učební.
     Prvý projekt vybavil od marca 2013 odborné učebne fyziky, techniky, biológie a chémie na 49 pilotných ZŠ v 7 VÚC krajoch okrem Bratislavského.
     Do odborných učební pribudli zbierky nerastov a hornín, makety orgánov človeka, mikroskopy aj s preparátmi či edukačné sady zamerané na magnetizmus, termodynamiku a optiku. Na hodiny chémie pribudli chemikálie, trojrozmerné skladacie modely zlúčenín či laboratórne váhy. Učebňa techniky je vynovená mobilnými zariadeniami na obrábanie dreva, kovov, stolmi na brúsenie, rezanie a pílenie. Do učební pribudli aj nové notebooky, dataprojektory a interaktívne tabule.
     Do tohto projektu sa okrem 49 pilotných základných škôl, ktoré sme vybavili pomôckami, zapojilo aj 451 nepilotných ZŠ, ktoré dostanú nástroj na identifikáciu profesijnej orientácie žiakov a elektronický katalóg pracovných pozícií. Katalóg obsahuje zoznam povolaní, ktoré sú v regióne žiaduce a na ktoré by sa mohli žiaci orientovať. V školskom roku 2015/2016 bude na všetkých 500 zapojených základných školách testovaný softvérový nástroj, ktorý pomôže výchovným poradcom identifikovať, na čo majú žiaci talent a kam by sa mali v budúcnosti uberať.
     V tretej hlavnej aktivite sa projekt zaoberá prácou s talentami. Počas uplynulých dvoch rokov pripravil pre školy niekoľko odborných súťaží, v ktorých spája žiakov základných škôl so žiakmi stredných odborných škôl.
     Do septembra vybaví zrkadlový projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ odborné učebne modernými didaktickými pomôckami na ďalších 177 základných školách a z toho 16 v Bratislavskom kraji. V rámci tohto projektu pripraví pracovná skupina odborníkov z radov učiteľov Metodické manuály pre predmety fyzika, technika, biológia a chémia, ako aj  Manuál pre organizáciu nových foriem prípravy žiakov ZŠ na povolanie.
     Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ, prvý projekt stál takmer 20 miliónov eur, zrkadlový projekt je za necelých 17 miliónov eur.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku