Národné oslavy vzniku Česko-Slovenska v školských knižniciach

12.09.2018
     Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 14. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018.
     Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tohoročnou témou národných osláv školských knižníc je Skutočné knižnice – skutočne vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska.
     Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Taktiež je jeho poslaním aj zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov, zriaďovateľov škôl a ostatných predstaviteľov miestnych komunít do prípravy osláv stého výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Rovnako jeho snahou je vytvorenie príležitosti pre každého účastníka, aby mohol prispieť svojou inšpiráciou k originálnemu priebehu podujatia a zároveň v ňom mohol prejaviť svoj osobný talent. „Pridanou hodnotou celoslovenského projektu je vytváranie stálych živých spoločenstiev v školských knižniciach, v ktorých by všetci aj po skončení uvedených osláv navzájom spolupracovali, podporovali svoje čitateľské záujmy a zdokonaľovali svoje životné zručnosti,“ povedala odborná garantka projektu Rozália Cenigová.
     Celoslovenský projekt je súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Bližšie informácie o uvedenom projekte nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku