Najväčší národný projekt MPC bol úspešne ukončený

14.01.2016
     Národný projekt Metodicko-pedagogického centra s názvom Profesionálny kariérny rast (PKR) trval šesť rokov. Vytvoril takmer 600 vzdelávacích programov a jeho aktivít sa zúčastnilo viac ako 130-tisíc odborných a pedagogických zamestnancov. Umožnil realizovať najväčší počet vzdelávacích aktivít pre učiteľov i vytvoriť takmer tisícku "best practises" s uplatnením vo výchovno-vzdelávacom  procese.  
     Cieľom projektu PKR bolo vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s dôrazom na rozvoj ich profesijných kompetencií. Realizáciou veľkého počtu vzdelávacích aktivít, spracovaním osvedčených pedagogických skúseností a osvedčených skúseností odbornej praxe (OPS/OSO), činnosťou klubov tvorivých učiteľov, ako aj realizáciou vzdelávacích a poradenských aktivít priamo v školách projekt vytvoril predpoklady pre úspešné naštartovanie a realizáciu zmien v našom základom a strednom školstve.
     Záujem o vzdelávacie aktivity výrazne prekročil plánované predpoklady. Zúčastnilo sa ich totiž viac ako 133 500 účastníkov. Projekt pôvodne predpokladal realizovať vzdelávacie aktivity pre 20 000 pedagogických a odborných zamestnancov. Viac ako 45 500 vzdelávacích aktivít v akreditovaných vzdelávacích programoch prebiehalo formou prednášok, seminárov, moderovaných diskusií, tréningov, výcvikov, tvorivých dielní a letných škôl.
     Počas svojej realizácie projekt ponúkol vzdelávanie v 592 akreditovaných vzdelávacích programoch. Tie boli vytvorené na základe zistení z analýzy vzdelávacích potrieb, požiadaviek pedagogickej praxe a skúseností učiteľov kontinuálneho vzdelávania z MPC. Všetky vzdelávacie programy zohľadňovali profesijné kompetencie vymedzené profesijnými štandardmi vytvorenými v rámci projektu. Na podporu vzdelávania vo vytvorených akreditovaných vzdelávacích programoch bolo vydaných 326 učebných zdrojov.
     Pedagogickí a odborní zamestnanci prejavili veľký záujem aj o spracovanie najlepších skúseností. V rámci projektu bolo v 16 kolách vyhlásených výziev vytvorených a zverejnených spolu 969 osvedčených pedagogických skúseností a osvedčených skúseností odbornej praxe. Ich spracovanie bolo financované z prostriedkov projektu. Vytvorené dokumenty opisujú najlepšie skúseností inovatívnych učiteľov z ich edukačnej praxe (tzv. best practises) tak, aby ich po prispôsobení mohli realizovať iní učitelia vo svojom výchovno-vzdelávacom procese v škole. OPS/OSO sú významným zdrojom poučenia, inšpirácie a východiskom pre realizáciu inovácií pre ostatných učiteľov. Sú zverejnené na webstránkach MPC a projektu PKR, kde si ich záujemcovia môžu preštudovať alebo stiahnuť vo forme pdf dokumentu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku