Najlepší z najlepších si vymieňali skúsenosti na Bôriku

25.11.2015
     Prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj zazmluvnilo Ministerstvo školstva 42 projektov v hodnote 596 298 193 eur, Výskumná agentúra zazmluvnila 460 projektov v hodnote 1 076 409 254 eur s jediným cieľom, zmodernizovať vysoké školy či výskumné pracoviská a prepojiť vzdelávanie s praxou. Tí najlepší z najlepších diskutovali počas predchádzajúcich dvoch dní na konferencii „Best Practices“ na bratislavskom Bôriku.
     Počas dvoch dní, 23. a 24. novembra 2015, sa v Hoteli Bôrik v Bratislave stretli zástupcovia výskumného sektora, ale i univerzít, Slovenskej akadémie vied z celého Slovenska, aby hosťom zo stáleho zastúpenia EÚ na Slovensku a ostatným prijímateľom predstavili svoje najlepšie projekty realizované z OP Výskum a vývoj.
     Tento operačný program umožnil zmodernizovať a zefektívniť systém podpory výskumu a vývoja, skvalitniť infraštruktúru na vysokých školách tak, aby realizované projekty viedli k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.
     Jedným z takýchto je aj projekt Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály v Trenčíne. Projekt s výškou podpory 3 976 900,20 eura umožnil obnoviť tradíciu už takmer zabudnutého Výskumného a vývojového ústavu sklárskeho, ale i prispieť k udržateľnosti viac ako 2 000 pracovných miest v sklárskom sektore, ktorý sa u nás radí k tradičným odvetviam a poskytuje prácu v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti.
     Vybavenie centra najmodernejšou technikou umožňuje držať krok s podnikateľskou sférou a realizované výskumné úlohy aplikovať priamo v praxi. K významným výsledkom centra z oblasti keramiky a skla patrí najmä vývoj nových druhov svetielkujúcich látok (tzv. luminoforov) pre LED diódy, vyvinutie nového typu vrstveného nepriestrelného skla so zafírovým povrchom, ktoré je vysoko odolné voči protipancierovým strelám či výskum korózie ľudských zubov a syntetických dentálnych materiálov pre potreby dentálnej techniky.
     „Výsledky nášho výskumu využíva nielen sklársky a cementársky priemysel,  ale sú aplikovateľné prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva, od strojárskeho priemyslu cez automobilový a obranný, v energetickom sektore najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energeticky úsporných osvetľovacích zdrojov až po oblasť biomateriálov pre zlepšenie kvality života obyvateľstva.“ hovorí vedúci centra, prof. Galusek.
     Centrum v roku 2015 zamestnáva 22 pracovníkov a v súčasnosti má spoluprácu s významnými univerzitami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku i na Taiwane. V rámci vedeckej výchovy sa na pracovisku školí 12 doktorandov.
     Viac informácii o projekte Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály sa dozviete priamo na stránke centra www.ceksim.eu alebo na web stránke Výskumnej agentúry.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku