Na technickú infraštruktúru výskumu a vývoja v regiónoch je z operačného programu Výskum a vývoj vyčlenených 65 miliónov eur

18.10.2011

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila v rámci operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV) novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom „Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja".
      Výzva je zameraná na opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja. Oprávnenými žiadateľmi o NFP sú výskumné organizácie definované v úplnom znení výzvy, ktoré nespadajú pod schémy štátnej pomoci. Konkrétne to môžu byť verejné, štátne a súkromné vysoké školy, SAV a jej ústavy, organizácie a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, ako aj mimovládne organizácie výskumu a vývoja, ktoré majú v predmete činnosti výskum alebo výskum a vývoj. Žiadateľom o NFP z celého Slovenska, okrem Bratislavského kraja, môžu byť prerozdelené finančné prostriedky vo výške 65 mil. eur, pričom minimálna výška NFP predstavuje 1,5 mil. eur a maximálna výška NFP 3 mil. eur na jeden projekt.
     Projekty predložené v rámci uvedenej výzvy môžu byť zamerané na obnovu výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia. Dĺžka realizácie projektov finančne podporených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa môže pohybovať v rozmedzí od 6 do 18 mesiacov. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 23. január 2012.
     ASFEU bude organizovať k podmienkam vyhlásenej výzvy a bližším informáciám k tvorbe projektov informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP a verejnosť. Pracovníci ASFEU oboznámia účastníkov seminárov aj s podrobným opisom projektu, rozpočtom projektu, postupom vyplnenia žiadosti o NFP, oprávnenými a neoprávnenými výdavkami a ukazovateľmi projektu. Presné termíny a miesta konania seminárov budú zverejnené na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, kde záujemcovia nájdu úplné znenie výzvy. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách, ktorých kontakty sú uvedené na www.asfeu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku