Na stredných školách bude môcť vyučovať viac učiteľov s odborným zameraním

17.06.2013
  
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie poslaneckú novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorá vymedzuje nové podmienky dopĺňania kvalifikácie pedagogických zamestnancov na výkon pedagogickej činnosti. Novela sa týka učiteľov, ktorí získali vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie nepedagogického zamerania, ale pôsobia vo vyučovacom procese.  
     Príprava novely vyplynula z potrieb praxe, keďže súčasná právna úprava neumožňovala  vysokým školám s technickým, potravinárskym, poľnohospodárskym, umeleckým alebo iným zameraním uskutočňovať pre pedagogických zamestnancov dopĺňanie pedagogickej spôsobilosti, pokiaľ nemali akreditovaný študijný odbor učiteľstvo. Mnohé stredné školy tak avizovali nedostatok absolventov týchto škôl, ktorí by mohli kvalifikovane zabezpečovať vyučovanie odborných predmetov.
     Po novom by sa mala verejná kontrola uskutočňovať prostredníctvom akreditačnej rady, ktorá schvaľuje programy kontinuálneho vzdelávania, a nie akreditačnej komisie pre schvaľovanie vysokoškolských študijných programov. Akreditačnej rade sa zároveň rozširuje kompetencia schvaľovať aj programy doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré budú po akreditovaní zabezpečovať vysoké školy.
     Novela tiež zefektívňuje udeľovanie kreditov vypustením doterajšieho ustanovenia o tom, že zamestnanec sa môže po troch rokoch praxe prihlásiť na overenie profesijných kompetencií, ktoré má získať dlhoročnou praxou alebo samoštúdiom. Dôvodom tejto zmeny bolo zneužívanie zo strany niektorých poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania, ale aj zo strany zamestnancov škôl a školských zariadení vydaním osvedčenia za poplatok bez skutočného overenia kompetencií pred skúšobnou komisiou. Na základe toho mohli potom zamestnanci získať kreditový príplatok a následné vykonať atestáciu. Vo vzťahu k ostatným kolegom, ani s prihliadnutím na otázne nové vedomosti, to nebolo ani spravodlivé ani prínosné.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku