Na školské telocvične dá rezort školstva o päť miliónov eur viac

18.10.2017
     Sumou 9,9 milióna eur podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekty rekonštrukcie, dostavby či výstavby školských telocviční. Pre enormný záujem zo strany základných a stredných škôl rezort školstva zvýšil pôvodnú dotáciu na tento rok vo výške 4,9 milióna eur o ďalších päť miliónov eur.
      „Rozvoj v oblasti telesnej a športovej výchovy je jednou z priorít nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma navýšenia dotácie, a tým pádom v realite viac telocviční pre naše deti,“ uviedla Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Cieľom výzvy bolo zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie, dostavby alebo výstavby novej telocvične. Napriek tomu, že budovy patria do kompetencie zriaďovateľov, ministerstvo aktívne pristupuje k zlepšovaniu ich stavu, čoho dôkazom je aj súčasné navýšenie finančných prostriedkov.
     Výzva bola uzatvorená 29. septembra 2017. Zapojilo sa do nej spolu 345 škôl, ktorých požiadavky predstavovali sumu 40 622 642 eur, z toho nároky na MŠVVaŠ SR boli vo výške 28 267 698 eur. Hodnotiaca komisia posúdi rozvojové projekty škôl a rozhodne o pridelení finančných prostriedkov najneskôr do konca kalendárneho roka 2017. O výsledkoch bude ministerstvo informovať do 30 dní od rozhodnutia o žiadostiach na svojom webovom sídle.
    Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre jeden rozvojový projekt (pre jednu školu) je 150 000 €.Z finančnej dotácie budú môcť školy vynoviť športový povrch, opraviť strechu, zrekonštruovať elektroinštaláciu či ústredné kúrenie. Použiť sa tiež môžu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v rámci telocviční.
     Dotáciu je možné poskytnúť len obciam, vyšším územným celkom, štátom uznaným cirkvám a náboženským spoločnostiam na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy so všetkými ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150. Taktiež musia spĺňať podmienku, že pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie a neboli prijímateľmi finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične za rok 2016.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku