Na školách s vyučovacím jazykom maďarským sa zvýši kvalita vyučovania

09.09.2016
     Pre učiteľov slovenčiny na školách s vyučovacím jazykom maďarským bude tento školský rok rokom zmien. Metodicko-pedagogické centrum im v štartovacom seminári pomohlo so zvládnutím implementácie nového projektu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry.
     Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra (ďalej MPC) Komárno zorganizovalo dňa 6. 9. 2016 na Základnej škole Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) v Šamoríne odborný seminár na podporu implementácie projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“, kde bola predstavená nová koncepcia vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry (SJaSL) v školách s VJM.
     Na seminári sa zúčastnili 25 učitelia primárneho a nižšieho stredného vzdelávania, ktorí vyučujú SJaSL v troch základných školách: ZŠ Mátyása Korvína s VJM Šamorín, ZŠ Bélu Bartóka s VJM Veľký Meder, ZŠ J. Kovátsa s VJM Bátorové Kosihy. Okrem nich boli na seminári prítomní aj spolupracovníci projektu zo Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a ďalší zamestnanci MPC a jeho pracovísk.
     Na základe ukážky lektori vysvetlili účastníkom seminára, ako pracovať s inovovaným školským vzdelávacím programom pre predmet SJaSL. Učiteľom prvého stupňa prednášali Anita Halászová z ŠPÚ a Andrea Szabó Križan z MPC. Učiteľom druhého stupňa sa venovali Andrea Dὅményová z ŠPÚ a Klaudia Kováčová z MPC.
     Na základe predstavenej ukážky Tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu SJaSL mali následne za úlohu vypracovať tematický výchovno-vzdelávací plán vyučovacieho predmetu SJaSL na šk. rok 2016/2017. Prezentovaný bol i inovovaný školský vzdelávací program pre predmet Slovenský jazyka a slovenská literatúra.
     "Našich učiteľov čaká neľahká úloha, ale k problematike majú optimistický postoj, preto plne veríme v úspešnú spoluprácu pri skvalitnení vyučovania slovenského jazyka na našich školách,"vyjadril sa Ferenc Novák zo ZŠ J. Kovátsa s VJM Bátorove Kosihy.
     Na seminári boli prezentované aj nové programy kontinuálneho vzdelávania MPC, ktoré boli predložené na akreditáciu MŠVVaŠ SR koncom augusta tohto roka: Komunikácia pomocou hrových metód vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa s VJM a Rozvíjanie slovnej zásoby na hodinách slovenského jazyka na prvom stupni základnej školy s VJM. Aktuálne je v ponuke MPC päť programov aktualizačného a inovačného vzdelávania pre učiteľov s VJM. Ďalší seminár sa uskutoční dňa 28. septembra 2016.
 
O projekte:
     Projekt MPC „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“ prebieha od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020. Okrem MPC na ňom spolupracujú ŠPÚ, Štátna školská inšpekcia a Národný ústav certifikovaných meraní, ako aj vybrané základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu edukačného procesu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku