Na pracovnom výjazde vo Vranove nad Topľou a v Snine sa minister Eugen Jurzyca stretol s učiteľmi škôl

09.11.2010

     Chýbajúce učebnice, problémy vo vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, kreditový systém odmeňovania či otázky súvisiace so získavaním finančných prostriedkov z eurofondov boli hlavnými témami diskusie učiteľov základných a stredných škôl s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugenom Jurzycom. Stretnutie sa uskutočnilo 8. novembra 2010 na pôde Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Následne minister školstva navštívil Gymnázium v Snine, kde sa stretol  so žiakmi a odpovedal na otázky stredoškolských pedagógov i učiteľov základných škôl zo sninského regiónu.
     Zástupcovia stredných odborných škôl na stretnutí otvorili otázku súčasného postavenia odborného vzdelávania. Poukázali pritom na nedostatok záujemcov o stredoškolské odborné štúdium, potrebu zrušenia niektorých odborov a nevyhnutnosť reflektovania na potreby trhu práce. Učitelia upozornili ministra školstva na nedostatočnú hodinovú dotáciu niektorých predmetov, akými sú chémia, fyzika či telesná výchova. Okrem toho poukázali aj na tú skutočnosť, že v základných školách chýbajú predmety zamerané na rozvíjanie zručností žiakov, a to technické a pestovateľské práce či varenie a výchova k vedeniu domácnosti.
     Niektorí pedagogickí zamestnanci sa sťažovali na diskrimináciu pri odmeňovaní a poukázali najmä na problém pracovníkov v centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Minister Eugen Jurzyca poznamenal, že ide o technické otázky, ktorými sa bude ministerstvo v budúcnosti určite zaoberať.
     Riaditelia niektorých škôl vyjadrili taktiež výhrady k prílišnej byrokracii v procese uchádzania sa o finančnú pomoc z fondov Európskej únie. Aj podľa slov ministra je administratíva pri eurofondoch obrovská. „Snažíme sa ju znižovať, ale predpokladám, že až do konca používania štrukturálnych fondov všade v Európe ich bude jednoducho sprevádzať," odpovedal Eugen Jurzyca.
Fotogaléria

Vranov nad Topľou, Snina, 8. november 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku