Na ministerstve zasadala Rada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport

25.04.2017
     Minister Peter Plavčan sa zúčastnil na rokovaní Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport. Rada je poradným, iniciatívnym a odborným orgánom ministra pre oblasť športu na čele s predsedom Jánom Krišandom.
 
     Cieľom činnosti rady je zabezpečenie spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré sa podieľajú na plnení úloh spojených so športovou reprezentáciou Slovenskej republiky, s vrcholovým športom a prípravou talentovaných športovcov a zlepšovanie úrovne a efektivity športovej reprezentácie, prípravy vrcholových športovcov, výberu a prípravy talentovaných športovcov, financovania športu či koordinácie výstavby športovej infraštruktúry.
     Zasadnutia rady sa konajú spravidla raz za tri mesiace a na zasadnutí sa jej členovia venujú nielen aktuálnym otázkam, ale aj dlhodobým iniciatívam rezortu v oblasti športu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku